Danas se pod predsjedavanjem Esada Kitića /slika na naslovnici/ održava 14.redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, na kojoj vijećnici raspravljaju o preko 20 tačaka  dnevnog reda.Prva od njih posvećena je Izvještaju o radu OV Živinice u prošloj godini, o čemu je uvodnu riječ dao predsjedavajući Esad Kitić, koji je, između ostalog, rekao:

   „U izvještajnom periodu OV je održalo 8 redovnih sjednica i 17 nastavaka, te 9 vanrednih i 4 svečane sjednice.Takođe je održano 31 redovna i 26 vanrednih sjednica Kolegija, na kojima je utvrđivan dnevni red i način organizovanja sjednica Vijeća. Rad se odvijao realizacijom Programa rada i utvrđenim zadacima Općinskog vijeća, a dodatni doprinos radu Vijeća bilo je učešće u postavljanju vijećničkih pitanja i pokretanju raznih inicijativa, koje su bile dobra osnova izvršnoj vlasti prilikom izrade programa za rješavanje egzistencijalnih pitanja naših građana.

   Bitno je još istaći da je tokom protekle godine održano i 250 sjednica radnih tijela-komisija Općinskog vijeća, radi rješavanja najvažnijih pitanja naše lokalne zajednice.U OV su poduzete potrebne mjere kako bi se obezbijedila blagovremena realizacija usvojenih zaključaka, inicijativa i vijećničkih pitanja“, istakao je Kitić.

  U vođenoj raspravi o Izvještaju o radu OV Živinice za prošlu godinu, vijećnici su imali  svoje primjedbe i sugestije za dopunu materijala, pa je predsjedavajući ovu tačku dnevnog reda povukao iz dalje procedure.

  Na današnjoj sjednici pred vijećnicima je bilo još 20  tačaka dnevnog reda, ali kada je trebala preći na 2.tačku dnevnog reda  /Nacrt Odluke o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći u općini Živinice/ utvrđeno je da nema kvoruma pa je sjednica prekinuta.

    Nakon prekida sjednice predsjedavajući OV Živinice Esad Kitić je rekao:

   "Počeli smo sjednicu sa 21 vijećnikom, tokom sjednice se taj broj povećao na 24, ali kada smo došli do 2.tačke izgubio se kvorum. Koji su razlozi takvog ponašanja vijećnika nije mi jasno, tim prije što smo dobro nagrađeni za ovaj posao.Vrijeme je da se shvati da smo odgovorni onima koji su nas birali, dakle građanim i da treba da radimo u njihovu korist, a i danas smo imali na dnevnom redu probleme od životnog interesa svih građana".

  Vijećnici su tokom dana trebali raspravljati o slijedećim tačkama dnevnog reda:

  -Prijedlog Odluke o vršenju mrtvozorstva na području općine Živinice,

-Prijedlog Odluke oizboru pravnog lica za obavljanje komunalnih poslova,

 -Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na ugovore o prodaji stanova,

 -Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za rad članova Općinske izborne komisije Živinice,

 -Statu JP Veterinarska stanica Živinice,

  -Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Živinice, za period 2010-2014.godina,

  -Informacija o realizaciji imovinsko-pravnih odnosa u obuhvatu Regulacionog plana Ciljuge,

  -Informacija o vodosnabdijevanju općine Živinice i stanju deponije u Gornjoj Višći, Informacija o provedenoj proceduri prijema volontera sa VSS sa područja općine Živinice i dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskih studija u tekućoj školskoj godini itd./Š.G./

Vijećnici na današnjem zasjedanju  nisu usvojili  Izvještaja o svom radu
 

Vaš komentar na članak: