Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija za sva Vijeća/Savjete učenika srednjih škola u Bosni i Hercegovini, koja postoji prvenstveno radi njihovog umrežavanja te poboljšanja standarda srednjoškolaca.

  Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je ove godine pokrenula implementaciju projekta : «Saznaj i Napreduj».Te je tako danas počela realizacija ovog projekta na području općine Živinice,i u vezi s tim je u prostorijama JU MSŠ Živinice održana edukacija za članove Vijeća učenika ove škole.Cilj ovog predavanja je da se učenici profesionalno usavrše te steknu osobine  liderstva te spremnosti za timski rad i djelovanje koji ce manifestirati kroz rad Vijeća učenika svoje škole.Današnji predavač i voditelj radionice je bio Husović Edin,kantonalni edukator za TK ASuBiH.Danas su učenici na ovom predavanju pokazali želju i volju za aktivnim učešćem  u radu Vijeća učenika ali i u radu odlučivanja sa menadžmentom škole o samima njima.
Ovom prilikom se želimo zahvaliti menadžmentu Mješovite srednje škole Živinice,koji su se pokazali kao izvrsni partneri za saradnju koji u svoj primarni plan stavljaju učenika.

  U skladu sa svojom misijom i ciljevima Asocijacija je do sada radila projekte od interesa za srednjoškolce ali oni su se uglavnom odnosili na manji broj srednjoškolaca kao pojedinaca, a ovim projektom želimo direktno pristupiti učeničkim Vijećima, edukovati ih i osposobiti za samostalan rad na rješavanju uočenih problema.
 
  Planirano je da ovaj projekat bude prvi koji će ASuBiH realizovati u 2010. godini, a on  će trajati od sredine mjeseca januara do sredine aprila s tim što će se monitoring rezultata ovog projekta nastaviti kroz cijelu 2010.

  Ovaj projekat je planiran da se implementira u 100 škola na teme timskog liderstva, Vijeca/Savjeta ucenika, komunikacijskim vjestinama i project managmentu – za Vijeća/Savjete učenika srednjih škola širom Bosne i Hercegivine.

  U toku februara i marta timovi peer edukatora će držati radionice po školama, a na svakoj radionici je planirano da bude prisutno 20 članova Vijeća/Savjeta učenika.

  Po završetku radionice, svakom Vijeću/Savjetu učenika biće uručen certifikat za pohađanje radionice i „ASuBiH kutija“ koja će biti dostupna svim učenicima te škole kako bi u nju mogli ubacivati poruke preko kojih bi iskazali svoje stavove u pogledu svega što je vezano za srednju školu te ukazali na probleme sa kojima se suočavaju.

   Predsjednik Vijeća/Savjeta učenika će imati zadatak da redovno šalje povratnu informaciju Upravnom odboru AsuBiH-a o sadržaju poruka koje se budu našle u ASuBiH kutijamaSljedeće predavanje je planirano u četvrtak za članove Vijeća učenike JU Gimnazije Živinice./ Husović Edin,kantonalni edukator za TK ASuBiH/.

Sa časa edukacije u MSŠ Živinice
 

Vaš komentar na članak: