Služba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe općine Živin ice-Prvostepena komisija za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica-Broj:08/3-41-3110/13, od 29.07.2013. godine izdaje obavještenje o rang listi korisnika bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba, koje objavljujemno u cjelini:

                 O B A V J E Š T E NJ E   
  Rang liste korisnika za bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica za Općinu Živinice

  Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci koji su aplicirali za finansijsku pomoć u stambenom zbrinjavanju za 2013. godinu u skladu sa Uredbom Ministarstva za boračka pitanja TK, da je Prvostepena komisija istakla RANG LISTE KORISNIKA  bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog  kantona, za Općinu Živinice za 2013. godinu.
Rang liste za kategorije porodica šehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca kao i liste aplikanata navedenih kategorija čiji su zahtjevi odbijeni sa navedenim razlogom odbijanja zahtjeva istaknute su na oglasnoj tabli Općine Živinice i zvaničnoj web stranici Općine www.opcinazivinice.ba 29.07.2013. godine.

Na Rang liste prijavljeni kandidati mogu uložiti žalbu.

  Žalba se podnosi putem Prvostepene komisije Drugostepenoj komisiji u roku od 15 (petnaest) dana od dana isticanja rang listi (zaključno sa utorkom, 13.08.2013. godine).

  Žalba se podnosi u pismenoj formi putem šalter sale Općine Živinice sa tačnim navođenjem na koje činjenice rang listi podnosilac žalbe ima primjedbe.

Vaš komentar na članak: