Danas se održava 18.redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, za koju je predviđeno razmatranje i usvajanje 31 tačke dnevnog reda, većinom raznih odluka i rješenja.Između ostalog vijećnici će raspravljati Prijedlog Odluke o izmejnama i dopunama budžeta općine Živinice za tekuću godinu, dok će mlade visokostručne kadrove najviše  zanimati usvajanje Odluke o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba visoke stručne spreme.

 Kada je riječ o Budžetu općine Živinice za 2011.godinu on je usvojen krajem prošle godine, a današnje izmjene i dopune su tehničke prirode, koje neće uticati na visinu planiranih sredstava za priliv koje iznose  18 872 520 KM,  niti će doći do promjene visine izdvojenih sredstava po kodovima. Do izmjena i dopuna dolazi usljed donošenja novog Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji F BiH, objavljenog u Sl.listu F BiH br.3/11 i 6/11.

 Na području živiničke općine Biro za zapošljavanje registrovao je 309 nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom koji po prvi puta traže posao, pa se očekuje da će danas na sjednici OV biti usvojena Odluka o obavljanju volonterske prakse, kako bi mladi kadrovi stekli uslove za obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnih ispita.

 Na jednog volontera obaveza je mjesečno izdvajanje za zdravstveno  osiguranje 156,57 KM, a budžetom je planirano za ove namjene 120 882 KM, pa bi se u Živinicama moglo zaposliti 64 volontera VSS.

  Sjednica je počela dugotrajnim raspravama o potrebi TV prenosa rada Općinskog vijeća Živinice, kao i drugoj tematici koju je nametnula opozicija, tako da je dnevni red  usvojen tek oko 15 sati.  Ipak, kada je završeno uvodno izlaganje šefice za budžet i finasije općine Živinice, Derviše Karalić, o  Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta općine Živinice za 2011.godinu /prva tačka dnevnog reda/, ponovo je rasprava krenula drugim smjerom, često na međusobna vrijeđanja pojedinih vijećnika, te je dolazilo do prekida.

  Rad OV Živinice nastavljen je oko 17 sati, a završio u 23 sata. Do tog perioda vijećnici su raspravljali i usvojili 18 od ukupno 31 tačke dnevnog reda! Između ostallog, usvojene su odluke o izmjenama i dopunama Budžeta općine Živinice za tekuću godinu, obavljanje volonterskog rada osoba visoke stručne spreme, zatim odluku o  prosječnoj cijeni stana po kvadratnom metru stambene površine, te  nekoliko odluka iz oblasti vodosnabdijevanja i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Živinice. /Š.G./

Obiman dnevni red pred živiničkim vijećnicima
 

Vaš komentar na članak: