Na osnovu člana 38. Statuta općine Živinice-prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Živinice“, br. 04/12), a u skladu sa „Programom podrške proizvodnji jagode na otvorenom na području Općine Živinice za 2013.godinu“ Službe za lokalni ekonomski razvoj, Općinski Načelnik upućuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za realizaciju„ Programa podrške proizvodnji jagode na području Općine Živinice za 2013. godinu“

  S tim u vezi, pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju proizvodnju jagode sa područja Općine Živinice da dostave zahtjeve za podsticaj proizvodnje jagode.

 Pravo na podršku imaju pravna i fizička lica koja imaju proizvodnju jagode, sa najmanjom površinom od 0,1 ha.

  Općina Živinice će podržati putem novčane stimulacije od 200 KM svakih 0,1 ha površine zasađene jagodom.

  Pravna i fizička lica bi uz zahtjev za podršku kao dokaz za učešće u programu trabala dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Osnovne podatke o pravnom licu uključivo broj žiro-računa
2. Fotokopiju lične karte proizvođača,
3. Fotokopiju žiro-računa proizvođača,
4. Ovjerenu izjavu o zasnovanoj proizvodnji svakog proizvođača.

  Zahtjeve treba dostaviti u Šalter salu Općine Živinice ili poslati poštom na adresu: OPĆINA ŽIVINICE – Služba za lokalne ekonomske poslove, Živinice, ulica Alije Izetbegovića br.28., sa naznakom „Program podrške proizvodnji jagode na području Općine Živinice za 2013. godinu “.

  Javni poziv ostaje otvoren do 30.09.2013 godine počevši od danas (03.09.2013. godine).

  Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 Javni poziv možete pogledati na zvaničnoj web stranici Općine www.opcinazivinice.ba i na oglasnoj tabli Općine Živinice.

Vaš komentar na članak: