Tim mladih Živinica koji je do sada uspješno radio kao dio Humanitarnog udruženja "City Angels" odlučio je da proširi svoje djelovanje na različita polja.Uvidjevši potrebu našeg grada za ovakvom vrstom udruženja, a i potrebu mladih za istim, odlučeno je da se krene u formiranje prvog Udruženja mladih u našem gradu.

  Udruženje je nevladina i izvanstranačka, neprofitabilna organizacija, čija je posebnost u odnosu na druge humanitarne, omladinske i druge organizacije, da djeluje u interesu svih mladih ali i marginaliziranih grupa uključujući i porodice u stanju socijale potrebe, a posebno djecu iz takvih porodica, stara i iznemogla lica, djecu i odrasle kojima je novac potreban za liječenje, kao i sve druge grupe koje su na neki način izdvojene iz društva.

  Mladi će imati mogućnost da svoje sposobnosti dokazuju u različitim sektorima kao što su:
1. Sektor za humanitarni rad,
2. Sektor za edukaciju,
3. Sektor za umjestnost, kulturu i sport…

  Ciljevi Udruženja su:

– Upoznavanje šire javnosti sa novi oblicima kultura, te afirmacija mladih,
– Osnaživanje i jačanje kapaciteta i resursa omladinskih i neformalnih grupa mladih posebno u malim sredinama,
– Praćenje, podsticanje i jačanje rada mladih i omladinskih organizacija,
– Podsticanje i jačanje saradnje između omladinskih organizacija na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou,
– Rad sa mladima na svim poljima kulture i sportskih djelatnosti,
– Izgradnja saradnje između omladinskih organizacija i vlasti na svim nivoima
uspostavljanje i stvaranje bolje komunikacije i bržeg protoka informacija među omladinskim organizacijama,
– Povezivanje i saradnja sa omladinskim organizacijama regije, Evrope i svijeta
– Uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu i niz drugih aktivnosti.

  Radna grupa Osnivacke skupstine Udruzenja saziva sjednicu Skupštine za  11.decembar (nedjelja) u 12 sati, u prostorijama MZ Centar.Za osnivačku Skupštinu Udruženja koja će nositi naziv Plamen nade predložen je  slijedeci dnevni red:

  1.Donosenje akta o osnivanju Udruzenja;
  2.Razmatranje i usvajanje Statuta Udruzenja;
  3.Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Osnivacke skupstine Udruzenja;
  4.Izbor Predsjednika Udruzenja, Sekretara Udruzenja, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Predsjednika Skupstine;
  5.Zavrsna rijec Predsjednika Udruzenja.

 Pozivaju se svi mladi koji su zainteresovani za osnivanje Udruzenja da prisustvuju Osnivackoj skupstini, te u njoj uzmu aktivno učešće./Šire informacije na fb inicijativni odbor za fomriranje udruženja mladih/

Vaš komentar na članak: