Danas je održan Zbor građana Mjesne zajednice Oskova, na kojoj je usvojeni Izvještaj o radu Savjeta MZ Oskova za prošlu godinu i Program rada u 2012.godini. Na održanom Zboru je odato priznanje Savjetu MZ, građanima i općini Živinice na učešću u realizaciji raznih projekata, o kojima je govorio predsjednik Savejta MZ Oskova Enver Aljić /slika na naslovnici/:

 "Protekla godina bila je više nego uspješna, jer je urađeno više nego za proteklih tridesetak godina.Izvršeno je asfaltiranje novih ulica,koje je koštalo 160 hiljada KM, od čega je polovina učešće građana, postavljena je ulična rasvjeta, u vrijednosti od 16 hiljada KM, takođe akcijama marka na marku, kao i kanalizaciona mreža u jednom dijelu MZ, za koju je izdvojeno 80 hiljda KM, od čega je učešće naših građana 48 hiljada KM- na čemu ćemo raditi i ove godine.Izvršeno je asfaltiranje 1 450 metara putne mreže, 1 600 metara ulične rasvjete i kanalizacione mreže 1 260 metara".

 Osim pomenutih aktivnosti u MZ Oskova prošle godine radilo se na uređenju šetališta uz rijeku Oskovu, na čemu će se raditi i ove gdodine.

  U MZ Oskova će kandidovati nekoliko projekata infrastrukture i u 2012.godini, a na današnjem Zboru, kojem je bilo  oko stotinu građana,  prisutni su iznosli svoje priijedloge. Asif Omerbegović je istakao potrebu dalje izgradnje infrastrukture i približavanje ove MZ gradu:

 "Izgradnjom novog mosta na Oskovi povećana je frekventnost na ulazu u grad, te je potrebno učiniti napore da se napravi adekvatna saobraćajnica za priključak na Prvu ulicu, kao i trotoar od mosta ka naselju Hornica, kako bi pješaci i posebno đaci bili bezbjedniji.Potebno je dalje nastaviti radove na šetalištu, te zabraniti na tom potezu bilo kakvu izgradnju objekata.Takođe našoj MZ je potreban moderan most prema centru grada i dalje prema Litvama, te razriješiti pitanje izmještanja starih baraka, izgrađenih 1945.godine", istakao je Omerbegović.

 Lidija Đaković se osvrnula na planirana sredstva Budžeta općine Živinie, namjenjenih infrastrukturi mjesnih zajednica:

 "Budžetom je predviđeno 800 hiljada KM za akcije "marka na marku", pa se i naša MZ treba kandidovati svojim projektima. Zato je potebno na vrijeme uraditi planove i predati projekte koje želimo realizovati, kako nas ne bi zaobišla planirana sredstva. Za put od mjesne džamije i dalje planirano je 25 hiljada KM, a za pješačku stazu od mosta na Oskovi do Šarenjaka 15 hiljada KM, što će u znatnoj mjeri poboljšati sigurnije odvijanje saobraćaja".

   Enver Šišić je govorio o potrebi saniranja objekata MZ, prostorija FK Metalac, gdje bi se takođe mogle odvijati razne aktivnosti, dok je Avdo Memić govorio o potebi uređenja okoliša spomen obilježja.Pošto je više građana istaklo problem prisvajanja državnog zemljišta, a time sužavanja putnog pojasa, Nevres Mešić je bio mišljenja kako općinska geodetska služba treba dobiti zadatak da razgraniči imovinsko stanje, kako bi se znalo šta je privatna a šta državna svojina.

    Predsjednik Savjeta MZ Oskova Enver Aljić je pozvao mještane na organizovanje inicijativnih zborova po dijelovima  ove MZ, radi formiranja neophodnih organa za pripremu i provođenje projekata infrastrukture za ovu godinu!   /Š.G./

 

Sa današnjeg Zbora građana MZ Oskova

Odato priznanje članovima Savjeta Mjesne zajednice
 

Vaš komentar na članak: