Popisna komisija Općine Živinice danas, 29.08. objavila je konačnu listu popisivača i instruktora za popis stanovništva.Konačne liste možete pogledati na sljedećim linkovima web stranice općine Živinice. Izabrani kandidati dostavljaju PKLS-u Općine Živinice u prostorijama MZ Centar od 29.08-03.09.2013. godine od 9:00 – 15:30h, sljedeću dokumentaciju (uz obavezno dostavljanje na uvid PKLS-u orginalna dokumenta):
– Lična karta;
– Diploma o stručnoj spremi;
– Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (ako je kandidat u prijavi naveo da je nezaposlen);
– Index (ako je kandidat u prijavi naveo da je student);
– Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca (ako je kandidat u prijavi naveo iste).

  Uvjerenje o nekažnjavanju će PKLS općine Živinice pribaviti službeno.

 Dokumentacija se dostavlja lično ili putem punomoćnika uz punomoć ovjerenu od strane nadležnog organa.

  Kandidati koji u navedenom roku ne dostave neophodnu dokumentaciju, kao i kandidat koji dokumentacijom ne mogu dokazati statuse navedene prilikom apliciranja na mjesto instruktora ili popisivača eliminisat će se iz dalje procedure odabira kandidata.

  Obavezujuća obuka općinskih instruktora će se vršiti od 06.09.2013 – 10.09.2013 godine od 8:30 – 15:00 u sali Općinskog vijeća.

  Svi općinski instruktori su obavezni 06.09.2013 godine na prvi dan instruktaže donijeti kopiju bankarske kartice (Naziv i sjedište banke, broj računa banke i tekući račun nositelja).

  Obavezujuća obuka općinskih popisivača će se vršiti od 16.09.2013 – 20.09.2013 godine od 8:30 -15:00 h, u :
– O.Š. Gračanica –popisivači sa područja M.Z. Tupkovići, Gračanica, Zelenika, Svojat i Gornja Lukavica.
– O.Š. Bašigovci (prostorije područne škole Donja Lukavica) – popisivači sa područja M.Z. Donja Lukavica, Bašigovci, Kovači.
– O.Š. Đurđevik – popisivači sa područja M.Z. Đurđevik, Stari Đurđevik, Podgajevi i Šahići.
– O.Š. Donja Višća- popisivači sa područja M.Z. Gornja Višća, Donja Višća i Šišići.
– O.Š. Gornje Živinice – popisivači sa područja M.Z. Gornje Živinice i Barice.
– O.Š. Šerići – popisivači sa područja M.Z. Suha, Šerići i Priluk.
– O.Š. Donje Dubrave: (prostorije područne škole Gornje Dubrave) – popisivači sa područja M.Z. Gornje Dubrave i (područna škola Dubrave raskršće) – popisivači sa područja M.Z. Donje Dubrave.
-Prva osnovna škola – popisivači sa područja M.Z. Oskova, Litve, Rudar i Centar.

  Svi općinski popisivači su obavezni 16.09.2013 godine na prvi dan instruktaže donijeti kopiju bankarske kartice (Naziv i sjedište banke, broj računa banke i tekući račun nositelja).

 

Vaš komentar na članak: