Na konferenciji za medije povodom prezentacije rezultata implementacije projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“ predstavljeni su podaci o realizaciji prvog ciklusa informatičke obuka za državne službenike na sva četiri nivoa vlasti; BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.
 
   Dugoročni cilj ovog projekta je razvoj efikasne i moderne državne uprave usklađene s evropskim standardima, sposobne da odgovori na zahtjeve integracijskih procesa u EU i da osigura kvalitetniji servisa građanima, korisnicima iz privrednog sektora ali i svim drugim korisnicima njenih usluga.

„Sticanjem znanja i vještina iz oblasti IT i primjene personalnih računara usmjereno je na povećanje pojedinačnog, ali i ukupnog potencijala državnih službenika i cjelovito oblikovanje njihovih kvalifikacija čime se neposredno utiče na osavremenjavanje rada, povećanje  opšteg  stepena informatičke, odnosno, digitalne pismenosti u državnoj službi  što  sa generelnog aspekta utiče na modernizaciju i promjenu na bolje u svakodnevnoj praksi funkcionisanja administracije“, rekao je Aleksandar Karišik, projekt menadžer i savjetnik za reformu javne uprave u Uredu Koordinatora za reformu javne uprave. Korisnici projekta biće osposobljeni  za rad na računarima po ECDL standardu. Uspješnim polaznicima omogućeno   je sticanje međunarodno priznatog certifikata informatičke   osposobljenosti koji je priznat u više od 140 zemalja svijeta.

  “Prihvatanje evropskih i svjetskih standarda je najbolji način da naša zemlja ubrzano prođe kroz period tranzicije i postane punopravni član velike evropske porodice. Školovanje po ECDL standardu, kao standardu za informatičku pismenost koji je preporučen i snažno podržan od strane Evropske komisije, vidimo kao naš doprinos i mali korak u tom pravcu”, rekao je Amir Mulalić direktor Centra za kompjutersku edukaciju CCED iz Sarajeva.

  Projekt je vrijedan 819.737, 50 KM a implementira se u periodu od 14 mjeseci.
Projekat se finansira sredstvima Fonda za reformu javnu uprave, a u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave realizuju ga konzorciji firmi CCED Sarajevo, BHM Zenica, ECDL ECT Banja Luka i Net PRO Brčko, te KING ICT Sarajevo i King ICT Zagreb. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta državnih službenika u organima državne uprave na nivou institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpke i Brčko distrikta BiH za praktičnu primjenu znanja iz oblasti informacionih tehnologija u svakodnevnom radu i povećanje općeg  stepena informatičke pismenosti u državnoj službi./Dobrila Močević/

Sa konferencije za medije
 

Vaš komentar na članak: