Za školsku/akademsku 2011./2012. godinu Općina Živinice raspisala je konkurs za dodjeljivanje stipendija za  učenike srednjih škola  i redovne studente sa područja općine Živinice.U konkursu između ostalog stoji:

U akademskoj 2011./12. godini dodijelit će se 56 stipendija studentima u mjesečnom
iznosu od 100,00 KM, odnosno 1 000,00 KM za akademsku godinu.

U školskoj  2011./l2. godini dodijelit će se 48 stipendija učenicima u mjesečnom iznosu od 50,00 KM, odnnosno 500,00 KM za školsku godinu.

Pravo na dodjelu stipendije imaju državljani Bosne i Hercegovine koji imaju status redovnog studenta/učenika pod slijedećim uslovima:

– da ima mjesto prebivalištva na području općine Živinice,
– da je u tekućoj akademskoj/školskoj godini prvi put upisao određenu godinu studija/razreda,
– da ne prima stipendiju kredit ili nagradu od drugog davaoca ili po drugom osnovu,
– žiro račun otvoren kod banke.

Listu dobitnika stipendije koji ispunjavaju uslove , utvrđuje Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija na osnovu sljedećih kriterija:

1. Uspjeh u učenju u prethodnoj  godini/razredu do 30 bodova;
2. Materijalni položaj do 35 bodova;
3. Socijalni položaj do 35 bodova.

Uz prijavu na konkurs za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće:
– uvjerenje o državljanstvu,
– potvrdu o mjestu prebivališta,
– uvjerenje da je prvi puta upisana odgovarajuća godina studija/razreda u statusu redovnog studenta/učenika,
– potpisana i ovjerena izjava, da kandidat ne prima stipendiju,kredit ili nagradu od
drugog davaoca.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se na protokolu Centra za pružanje usluga građanima općine Živinice/ Šalter sali,Službi za opštu upravu i društvene djelatnosti općine Živinice na posebnom obrascu.

Obrazac prijave na konkurs i obrazac izjave da kandidat ne prima stipendiju,može se preuzeti na Info pultu u Centru za pružanje usluga građanima/ Šalter sali općine i na web stranici općine Živinice.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na konkurs moraju biti originalni ili ovjerene kopije.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja.

Kompletan konkurs možete pronaći na web stranici općine Živinice /Husović Edin/

  Zgrada općine Živinice

Vaš komentar na članak: