Danas se održava prva redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, kojoj je prthodilo održavanje Kolegija OV, na kojoj je još jednom utvrđen dnevni red koji će se rpedložiti na sjednici.Predsjedavajući OV Živinice mr.Began Muhić je predložio dnevni red na sjednici Vijeća, odmah nakon što su dva vijećnika SDP-a,Amila Muminović i Osman mešić, koji nisu bili pristutni na prošloj sjednici, položili vijećničku zakletvu.

 Za današnji dnevni red su predložene slijedeće tačke:
 
  Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o radu OV, Nacrt Odluke o finansiranju parlamentarnih grupa, Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika, te izbor i imenovanje predsjednika i članova radnih tijela OV, Rasprava o Nacrtu Budžeta općine Živinice za 2013.godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2012.godinu, kao i tačke iz domena imovinsko-pravnih odnosa.

   Nakon kraće  rasprave usvojen je predloženi  dnevni red, pa se prišlo na realizaciju, tako da je prvo usvojen predloženi Nact izmjena i dopuna Pravilnika o radu Općinskog vijeća Živinice, za čije je usvajanje glasovao 21 vijećnik, 1 je bio uzdražan, a 7 protiv.

  U toku je rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi vijećnika i članova radnih tijela OV i načelnika, o kojoj se vodi šira rasprava. Vijećnik Osman Mešić je bio mišljenja kako ne bi trebalo svim člnaovima komisija davati jednake prinadležnosti, o čemu je rekao:

   "Kako se predlaže po novom bi trebalo svim članovima komisija Općinskog vijeća isplaćivati po 15 odsto prosječne plate u Federaciji BiH. Ukoliko bi usvojili ovakve izmjene i dopune ne bi došlo do ušteda u Budžetu, već naprotiv bi još više potrošili. Nije teško izračunati da bi ovakvom odlukom opteretili Budžet općine za 104 hiljade KM u mandatnom periodu ovog sastava OV. Dakle, na ovaj način bi došli do još većih troškova, a ne ušteda".

   Predsjedavajući OV Živinice Began Muhić je drugačijeg mišljenja, kada je u pitanju plaćanje paušala članovima pojedinih komisija i radnih tijela:

   "Mi smo u dosadašnjoj praksi rada pojedinih komisija imali izrazito visoke troškove, u nekim komisijama su se zakazivali sastanci samo radi toga da se što više isplati novca, jer se plaćalo po održanom sastanku. Mi sada želimo to prevazići i uvesti mjesečni paušal, prema kojem će svaka komisija morati imati bar jednu sjednicu. Mi imamo komisja koje su trošile i po 100 hiljada KM, pa smo zato išli da sve komisije podjednako nagrađujemo i na ovaj način ćemo dobiti značajne uštede. Više se neće moći desiti da neke komisije održe i po 120 sjednica i da svaku naplate. Kada  sve komisije izjednačimo dobićemo uštede od 200 hiljada KM".

   Uslijedila je rasprava o Izboru i imenovanju  predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća. a o načinu rada i potrebi poštivanja zakonitosti prilikom imenovanja članova, prisutne je upoznao sekretar OV Suad Avdagić.

   Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Mehmed Alispahić je pročitao imena kandidata za članstvo u komisijama Općinskog vijeća, uslijedile su rasprave mnogih vijećnika, koji su imali različite prijedloge za popunu pojedinih komisija.

 "Da bi ove komisije što bolje radile potrebno je da budu popunjene sa stručnim ljudima, u zavisnoti o kakvoj se djelatnosti radi. Zato bi bilo dobro da pored imena svakog člana komisije stoji i njegova stručna sprema", rekao je svoje mišljenje vijećnik Fariz Tulumović.

 Poslije obavljene šire rasprave pristupilo se glasanju, pa je za usvajanje  bilo 20 vjećnika, dok je 7 bilo uzdržano.

Budžet za 2013.godinu 13,5 miliona KM

 Najviše interesovanja na današnjoj sjednici Općinskog vijeća bila je 4.tačka dnevnog reda, na kojoj je razmatran Nacrt Budžeta općine Živincie za 2013.godinu. Uvodno izlaganje interpretirala je Derviša Karalić, šef ekonomsko finasijske službe:

 "Budžet je planiran tako da je djelimično sanacionog karaktera, a ujedno ima i razvojnu komponentu. Za narednu godinu planirano je da se akumulira 15 955 000,00 KM, od čega za tekuće troškove 13,8 miliona KM, a 2,15 miliona će se izdvojiti za izmirenje dijela evidentiranog duga. U ukupnom prihodu Budžeta porezi imaju učešće od 8,2 miliona KM, a planirani su na bazi ostvarenog u 2012.godini. U odnosu na učešće za 2012.godinu neporezni prihodi su minimalno smanjeni,  kada je riječ o planiranom za tu godinu. Najveće učešće u neporeznim prihodima imaju prihodi po osnovu općinskih naknada (dodjela zemljišta uz naknadu, renta, položajna renta i uređenje građevinskog zemljišta).

  Značajan dio planiranih sredstava za narednu godinu odnosi se na infrastrukturu, s tim da će se i dalje prakticirati sufinasiranje određenih objekata akcijama "marka na marku". Za infrastrrukturu na području općine Živinice predviđena su sredstva u iznosu od 1,4 miliona KM,  za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju puteva. U Budžetu nije bilo prostora za zančajnije projekte, kao što su vodosnabdijevanje i toplifikacija grada, ali će se to nastojati riješiti i vanbudžetskim finasiranjem", rekla je Derviša Karalić.

  Nakon čtveročasovne rasprava o Nacrtu Budžeta općine Živinice za 2013.godinu, a koja je završena u 19,20 sati, zaključeno je da odgovarajuća općinska služba razmotri i ugradi veći broj prijedloga, pretežno iz oblasti infrastrukture, o kojima je večeras bilo riječi. U Nacrt Budžeta općine Živinice za 2013.godinu, umjesto  15 955 000,00 KM predložen je iznos od 13,5 miliona KM!

  Izvršiće se uravnoteženje Budžeta, tj.usklađenje prihodovne i rashodovne strane (smanjenje planiranog Budžeta za 2013.godinu će uslijediti iz neporeznih prihoda), te će tako pripremljen Nacrt Budžeta za narednu godinu biti upućen na javnu raspravu, kako bi u konačnici i bio usvojen do kraja ove kalendarske godine.

  Vijećnici su uspjeli obaviti raspravu i zaključiti sve tačke predviđene usvojenim dnevnim redom na svojoj prvoj radnoj sjednici od konstitusanja./Š.G./

Sa sjednice Općinskog vijeća Živinice

Obraćanje vijećnika Fariza Tulumovića

Derviša Karalić-Budžet za 2013.godinu sanacionog i razvojnog  karaktera
 

Vaš komentar na članak: