Na 6.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Živinice, o kojoj smo već objavili informaciju, iznosimo stavove vijećnika o pojdinim pitanjima  koja su razmatrana.Stavovi su bili podijeljeni oko donošenja odluka  o finasiranju parlamentarnih grupa, naknadama za predsjedavajućeg OV i njegovih zamjenika, te o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.Evo nekih od stavova pojedinih vijećnika Općinskog vijeća Živinice, koji su se danas mogli vidjeti i na TV Živinice:

  Alen Taletović: Razdvojiti donošenje odluke za predsjedavajućeg i njegove zamjenike

  «U Odluci koju razmatramo postoje određene dileme, kao i pravne poteškoće.Zato predlažem  da se predsjedavajućem danas donese odluka o mjesečnoj naknadi koju će primati, a kada je riječ o dva zamjenika tu se radi o kršenju principa lokalne samouprave, jer po Statutu općine Živinice mi imamo jednog zamjenika predsjedavajućeg, a u praksi su dvojica.

  Zato predlažem da se ova odluka razdvoji, da odluku o naknadi zamjenika predsjedavajućeg razmatramao na narednoj sjvdnici Općinskog vijeća.Danas trebamo donijeti samo jednu odluku i to za predsjedavajućeg OV».

  Nail Jusić: Vijećnicima ukinuti naknade za rad u komisijama

  «Previše je da vijećnici osim paušala još dobivaju naknadu i za rad u komisijama.Paušal za vijećnike smo podigli na 900 KM, a radnici u firmama jedva preživljavaju.Zato je previše ako bi još dobivali novce i za rad u komisijama.Sada je prilika da dokažemo koliko smo moralni.Predlažem da ove novce koji su namjenjeni vijećnicima za rad u komisijama usmjerimo za stipendije ili socijalno ugrožene kategorije stanovništva».

  Said Muhić:Više raspravljamo o sebi nego privredi

  «Nije realno i objektivno da vijećnici osim paušala za rad u komisijama dobivaju još i naknadu u iznosu od 70 KM /naknade za rad u pojedinim komisijama kreću se i do 500 KM-N.J./.Kako sada stvari stoje dolazim do zaključka da komplet općinski budžet je podređen grupi vijećnika koji o njemu odlučuju.Kada treba pomoći privredi ili poljoprivrednicima izostaje naša angažovanost, a mi satim raspravljamo koliko ko od nas treba da dobije novca i to se odmah usvaja».

  Mirsad Šljivić:Više sredstava za stipendiranje đaka i studenata

  «Naša općina nije predvidjela dovoljno sredstava za stipendiranje učenika i studenata.Ako pogledamo kako su to učinile susjedne općine nije teško zaključiti koliko zaostajemo.Po svim parametrima mi smo među jačim općinama, a izdvajamo manje sredstava.Banovići su manja općina od nas, a  i oni su izdvojili za stipendije 100 hiljada KM, kao i naša općina.Kladanj je  daleko manja općina, a oni su odredili 50 hiljada KM.Zato trebamo ići na povećanje sredstava u fond za stipendije.Koliko vidimo u kriterijima za dodjelu stipendija prednosti imaju djeca bez roditeljskog staranja, a ja predlažem da tu još uvrstimo i djecu šehida i poginulih boraca»./Pripremio:Š.G./

Alen Taletović

Nail Jusić

Said Muhić

Mirsad Šljivić
 

Vaš komentar na članak: