Ustavni sud FBiH objavio je danas presudu kojom se utvrđuje da je članom 28. stavom 1. Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona (TK) povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu općine Živinice.

   Epilog je to odlučivanja o zahtjevu općinskog načelnika Živinica za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, koji smatra da je odredbama osporenog zakona to pravo povrijeđeno, te da se radi o pravu zajamčenom Ustavom FBiH, Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

   Ustavni sud FBiH je, imajući u vidu odredbe Evropske povelje, ratificirane 1994. i spomenutog federalnog zakona kojima je regulirano pitanje izvora finansiranja lokalnih vlasti, utvrdio povredu prava na lokalnu samoupravu. Prema presudi Ustavnog suda FBiH, Skupština TK-a dužna je osporenu odredbu – član 28. stav 1. Zakona o koncesijama usaglasiti sa članom 58. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH na način, da se zakonom, a ne odlukom Vlade TK-a utvrđuje visina naknade koji pripada jedinici lokalne samouprave – općini.

   Proizilazi da općina može utjecati na visinu te naknade i samostalno raspolagati i planirati sredstva dobivena od naknada za koncesije u vlastitom budžetu. /FENA/

Vaš komentar na članak: