Misija OSCE u BiH, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Aarhus centrom Tuzla organizuju Javnu raspravu koja će se održati povodom prezentiranja ”Drugog nacionalnog izvještaja o implementaciji Aarhuske konvencije u BiH", na kojem je radilo oko 30 ministarstava, institucija i agencija na nivou BiH, entiteta i Brčko Distrikta, uz učešće nevladinog sektora putem mreže Aarhus centara u BiH.

  Javna rasprava će se održati u sali Kantonalne privredne komore Tuzla, 28.11.2013. godine (četvrtak), sa početkom u 15:00 sati.

 Učesnicima će se obratiti:Mladen Rudež, pomoćnik Ministra Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Nacionalni focal point za Aarhusku konvenciju u BiH, Alma Mirvić, predstavnica Misije OSCE u BiH i Vanja Rizvić, projekt menadžer i voditelj Aarhus centra u Tuzli

Info o Aarhuskoj konvenciji i Aarhus centrima

  Aarhuska konvencija predstavlja međunarodno pravni okvir u području zaštite okoliša i to je Konvencija o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u okolišnim pitanjima.
Usvojena je u Aarhusu u Danskoj, 25. juna 1998. godine, a ratifikovana od strane BiH 15. septembra 2008. godine, čime se BiH obavezala na njenu implementaciju i izvještavanje o implementaciji.
Da bi se podržala implementacija Aarhuske konvencije u BiH i uspostavila veza između organa javne uprave i šire društvene zajednice, uz finasijsku podršku EU i Misije OSCE u BiH formirani su Aarhus centri u Banjoj Luci, Sarajevu i Tuzli koji čine mrežu Aarhus centara čiji je cilj: olakšavati pristup informacijama građanima i institucijama, pružati pomoć u ostvarivanju prava na učešće u donošenju odluka o okolišu i pružati podršku u pravnoj zaštiti ljudskih prava u oblasti okoliša.Kancelarije Aarhus centara su mjesta gdje se građani mogu kvalitetno i pravovremeno informisati o pitanjima iz oblasti okoliša, a samim tim i uključiti u proces donošenja odluka.Najveća korist Aarhus centra je bolja informisanost građana o pravima koje imaju i načinima na koje mogu da ostvare svoje Ustavom zagarantovano pravo – pravo na zdrav okoliš./Centar za ekologiju Tuzla/

Vaš komentar na članak: