Proteklih dana intenzivne su aktovnosti učešća u javnim raspravama o Nacrtu budžeta Općine Živinice za 2012. godinu, koji je usvojen na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća.Općinski načelnik je nakon raspisanog javnog poziva za raspravu o Nacrtu budžeta za 2012.godinu imenovao Stručni tim za javne rasprave, čiji je zadatak da planira i provodi aktivnosti u vezi sa tim.Predsjednik pomenutog tima je Derviša Karalić, šef službe za budžet i istakla je da se rasprave održavaju prema utvrđenoj dinamici:

  "Do danas su održane javne rasprave sa predstavnicima javnih preduzeća i ustanova,boračke populacije, nevladinim organizacijama i udruženja građana, te predstavnicima savjeta i građevinskih odbora mjesnih zajednica općine Živinice.Opći je utisak da je ispoljena velika zainteresovanost svih navedenih subjekata i njihov odziv na rasprave bio je potpun.Na pet održanih rasprava možemo konstatovati da u budžetu neće biti puno odstupanja, osim kada su u pitanju investicioni radovi u BKC-u i Dječijem obdaništu, kao i određenih sredstava za sanaciju viška radnika po ugovoru o djelu.Rasprava sa predstavnicima nevladinog sektora i boračke populacije, gdje su predviđena značajna sredstva (sport, kultura, religija i sl.) završena je na zadovojstvo svih učesnika.Došlo se do potebe da napravimo ustupak boračkoj populaciji, čija su udruženja izašla sa zaključkom da su im nedovoljna planirana sredstva budžeta, već da dobiju 1 odsto od visine usvojenog budžeta za 2012.godinu.Općina će nastojati poboljšati rad tih udruženja, koja bi trebala dobiti više od predviđenih 41 hiljadu KM".

  Velika zaintersovasnost za učešće u javnim raspravama ispoljena je za projekte infrastrukture, u kojoj su učestvovali predsatvnici građevinskih odbora svih mjesnih zajednica. Usvojenim zaključkom nakon rasprave od predviđenih 38 hiljada došlo se do 50 hiljada KM za tekuće potrebe mjesnih zajednica.U Nacrtu budžeta za 2012.godinu nisu planirana sredstva za projekte "marka na marku", jer je to ostavljeno da se utvrdi na sjednici Općinskog vijeća.

Budžetska 2012.godina "teška" preko 15 miliona KM

  O karakteristikama i novčanim tokovima planiranih u budžetu za narednu godinu Derviša Karalić kaže:

  "Nacrtom je planirano da se tokom 2012.godine akumulira 15 640 000,00 KM, od čega 2 200 000,00 KM izdvajamo za izmirivanje postojećeg duga, a 13 400 000,00 KM je za tekuće troškove u toj godini.Uz pomenuto ističem da smo ove godine imali značajnu potporu vlada TK i Federacije BiH, pa očekujemo da će tako biti i naredne godine. U ovih 13 400 000,00 KM, pored bruto plaća i naknada zaposlenih, sredstava za rad Općinskog vijeća i tekućeg investicionog održavanja na području općine Živinice, kao što su ulice, bulevar, nevladin sektor, sredstva su namjenjena i za razne organizacije i javne ustanove, gdje se izdvaja oko 2 miliona KM,a to su Dvorana, BKC, Horizontala, Dječije obdanište, Veterinarska stanica i dr".

 Sudeći prema iskustvima iz ranijih godina, a imajući u vidu da su potrebe veće od mogućnosti, na raspravi o Nacrtu budžeta prilikom njegovog usvajanja na sjednici Općinskog vijeća cifra bi umjesto 15,6 miliona KM mogla dostići prošlogodišnjih 18 miliona KM. Završna rasprava i usvajanje budžeta općine Živinice za 2012.godinu održaće se vjerovatno 28.decembra!

  Za sutra u 16 sata najavljeno je održavanje javne rasprave o Nacrtu budžeta općine Živinice za 2012.godinu sa građanima općine Živinice. Za one koji nemaju priliku prisustvovati javnim raspravama ostavljena je mogućnost da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostave u Službu za budžet i finansije do 8.decembra./Š.Gadžo/

 

Derviša Karalić-usklađivanjem potreba i mogućnosti do budžeta za 2012.godinu

Vaš komentar na članak: