Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, usvojen je izvještaj o poslovanju J.P. ”Međunarodni aerodrom ” Tuzla d.o.o Živinice prošlu godinu i plan poslovanja ove zračne luke za ovu godinu.

   Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o predšklskom odgoju i obrazovanju je povučeno sa dnevnog reda. Neposredno pred izjašnjavanje i donošenje Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, isti je povučen sa dnevnog reda, zbog niza zamjerki skupštinskih poslanika i nedostatka potrebne većine zastupnika koji su se trebali izjasniti. Zakonom su, između ostalog definisane opće odredbe, principi i ciljevi predškolskog odgoja, njegove funkcije, te osnivanje i organizacija predškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona.

  Sa 14 glasova ”za” i 10 uzdržanih nije donešena ni Odluka o utvrđivanju osnovice, stopa i načina obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području našeg Kantona. Ovom odlukom, trebale su biti utvrđene vrste doprinosa, obveznici doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, te obveznici obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Podsjećanja radi, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret obveznika doprinosa utvrđena je u visini od 12,5 % i primjenjuje se od 1. januara ove godine. Dosadašnju stopu doprinosa od 13 % trebalo je uskladiti i utvrditi ovom odlukom.

  Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća ”Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o Živinice za prošlu godinu koji je i usvojen sa 18 glasova ”za” obuhvatio je aktivnosti na provedbi plana i programa rada za prošlu godinu, kao i aktivnosti na obezbjeđenju i animaciji drugih institucija koje sa aerodromom čine jedinstvenu cjelinu. Izvještaj je predstavljen kroz aktivnosti na otvaranju aerodroma, početak zračnog saobraćaja i njegov postepeni razvoj, kao izvještaj o finansijskom poslovanju. Iako sada samo jedan avion sedmično slijeće iz Frankfurta i postoji nekoliko čarter linija za Tursku, tokom ljetne turističke sezon, glavni ograničavajući faktori ostvarenja većeg obima saobraćaja predstavljen je kroz kategorije dobivanja licence aerodromskog operatera. Međunarodni aerodrom još uvijek nema uređaja za precizni prilaz centra kontrole. Jedan od problema je i nemogućnost obezbjeđenja dovoljnih količina goriva, što direktno utiče na visinu poslovnog gubitka.

  Predloženo je i pokretanje nekoliko inicijativa i mogućnosti značajnije finansijske podrške na subvencioniranju materijalnih troškova poslovanja i razvojnih kapitalnih projekata. Plan za ovu godinu predstavljen je kroz razvoj putničkog i teretnog saobraćaja te tehničko opremanje aerodroma, kadrovsko osposobljavanje i finansijski plan poslovanja. Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, usvojeni su i zaključci Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Komisije za koncesije za prošlu godinu./D.Durmić/

Vaš komentar na članak: