Vrijedni pčelari „Vrijeska“ održali su svoju redovnu Izvještajno-izbornu Skupštinu, na kojoj su usvojoili Izvještaj o radu Udruženja za prošlu godinu, zatim finsijski izvještaj, te Plan rada za tekuću godinu, a izvršen je i izbor novog predjsdnika i članova Upravnog i Nadzornog odbora.

  Izvještaj o radu  za 2010.godinu podnio je predsjednik Upravnog odbora Munib Suljić, koji je istakao da se aktivnost Udruženja pčelara Vrijesak odvijala u više pravaca:

 „Imali smo značajne rezultate u radu, što je rezultat sistematske edukacije pčelara, za koje smo organizovali korsina predavanja, posjete sajmovima i redovno praćenje savremenih  dostignuća u pčelarskim časopisima. Od ostalog što je važno reći, ističem aktivnosti na zaštiti pčelinjeg potencijala, u čemu smo imali velike rezultate. Naše Udruženje broji oko 140 članova, koji raspolažu sa oko 6 hiljada košnica, dok po projektu prava na podsticaj imamo oko 4 300 košnica.Udruženje je participiralo 50 odsto troškova za analizu zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica, organizovali smo nabavku lijekova i proširili saradnju sa Veterinarskom stanicom Živinice.Značajno je istaći da smo se uspješno suprotstavili suzbijanju američke kuge, gdje smo po zakonskoj regulativi riješili 25 pozitivnih košnica i izvršili smo materijalno obeštećenje vlasnicima tih košnica. Uz pomenuto, Udruženje je za svoje članove organizovalo nabavku potrebnog repromaterijala,  obavili smo nekoliko posjeta sličnim udruženjima, vodili smo akciju na prikupljanju meda za djecu sa posebnim potrebama, kojima smo donirali 35 kg. meda“.

NOVI PREDSJEDNIK "VRIJESKA" – HAJRUDIN ŽIVČIĆ

  Prema finasijskom izvještaju koji je podnio Abdulah Brčaninović, u 2010.godini Udruženje Vrijesak raspolagalo je od članarine, donacija i vlastitih aktivnosti 18,5 hiljada maraka, što je tri puta više od prethodne godine, a za razne aktivnosti utrošeno je 17,5 hiljada KM, što znači da je poslovanje bilo pozitivno, sa ostatkom od 943 KM.

  Nakon usvojenih izvještaja o radu i finasijskom poslovanju za prošlu godinu članovi Skupštine jednoglasno su usvojili planove  rada i finasijskog poslovanja za ovu 2011. godinu. Za ovu godinu finasijski plan iznosi 17,4 hiljade KM, od čega  će najveći dio u iznosu od 13 hiljada KM biti od vlastite djelatnosti.

  Pošto je istekao mandat članovima i rukovodstvu Upravnog i Nadzornog odbora pristupilo se izboru novih kadrova.Tako je za novog predsjednika UO izabran Hajrudin Živčić, a dopredsjednici su postali  Samir Mahmutbegović i Mujo A.Đerzić.

  U Upravni odbor Udruženja pčelara Vrijesak Živinice izabrani su Hajrudin Živčić, Mujo A.Đerzić, Munib Suljić, Abdulah Brčaninović, Hamdo Mulavdić i Alija Zehić.

 Novi članovi Nadzornog odbora su Zijad Salkić, Ibrahim Jahić i Avdo Smajić.

  U  2011.godini Udruženje pčelara Vrijesak ima 138 članova i 4 300 košnica na koje imaju pravo podsticaja, mada je ukupni broj članstva znatno veći.Godišnja članarina živiničkih pčelara iznosi 25 KM, iz koje se finasiraju razne korisne aktivnosti Udruženja, pa ni uspjesi ne izostaju!/Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: