Na današnjoj vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Živinice razmatra se problematika deponije na Površinskom kopu Višća. Nedavno je izbio veliki požar na deponiji prečnika 3 km, te su okolna sela Gornja Višća, Šahići, Donja višća i Šišići bili ugroženi neprjatnim mirisima sa deponije.

 Vijećnik Fehim Taletović je zatražio hitno rješenje nastalog problema i sanaciju deponije:

 "Građani više ne mogu tolerisati nastalo stanje, a poznato je da je OV prošle godine donijelo validne zaključke  za rješavanje problematike deponije, koje još nisu provedene u djelo. Građni su inicirali održavanje sjenica savjeta u ugroženim mjesnim zajednicama i oni su danas došli ovdje na sjednicu Vijeća da učestvuju u njenom radu i iznesu svu ozbiljnost nastalog stanja, posebno nakon požara. Građani više ne žele biti taoci firmi koje stiču prihode na račun odlagališta u ovom kraju".

 U nastavku rasprave bilo je raznih prijedloga, pa i za proširenje dnevnog reda, o čemu je govorio vijećnik Abdurahman Halilović:

 "Rudniku Dubrave prijeti blokada dalje proizvodnje, jer se više nema kuda odlagati jalovina sa površinske eksploatacije. Potrebno je da OV Živinice proglasi javnim interesom zemljište gdje vršimo odlaganje čvrste mase, kako bi Rudnik Dubrave nesmetano mogao nastaviti proizvodnju".

 Nastavllene su dalje rasprave i prijedlozi da poslije problema sa deponijom Višća, nastavi nova vanredna sjednica Općinskog vijeća za problematiku Rudnika Dubrave. Česte pauze i prekidi sjednice OV dugo su potrajali.

  Ipak je zaključeno da se aktueliziraju prijedlozi za sanaciju deponije na PK Višći, sa prošlogodišnje vanredne sjednice Općinskog vijeća.Ostavljen je rok do 15.septembra da se pronađe nova lokacija za deponiju.

Inicijativa za izdvajanje Dubrava iz Rudnika Kreka

  Nakon završene vanredne sjednice Općinskog vijeća održana je 30.redovna sjednica OV Živinice, sa istim dnevnim redom kao juče nezavršena 29.sjednica.

 Vijećnici su uspjeli apsolvirati 6 tačaka iz dnevnog reda:

  Donesene su odluke o usvajanju Urbanističkog projekta jezero Bašigovci, uređivanje javnog interesa ZD Rudnici Kreka Tuzla i pokrenuta je inicijativa da se Rudnik lignita Dubrave izvoji iz sastava Kreke u samostalni privredni subjekt. Donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Programa o utvrđivanju lokacije za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Živinice, Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o osnivanju Međuopćinskog vijeća sanitarne deponije za čvrsti otpad i Odluka o davanju u zakup državnog poljopirvrednog zemljišta k.č.br.7/1 K.O. Svojat MZ Gračanica.

  Sjednica je završena oko 18,30 sati./Š.G./

Sa vanredne sjednice Općinskog vijeća

Deponija u Gornjoj Višći

Predastvnici mjesnih zaajednica u očekivanju rješenja deponije

 

Vaš komentar na članak: