Općina Živinice nastavlja sa praksom pokretanja aktivnosti na zapošljavanju mladih stručnih kadrova sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom. Na taj način se želi volonterskim radom omogućiti im polaganje stručnog ispita, kako bi stekli pravo ravnopravnog konkurisanja na određena radna mjesta na tržištu rada. Objavljujemo u cjelosti pomenuto obavještenje:

                                            O B A V J E Š T E NJ E
Javni poziv nezaposlenim osobama visoke, više i srednje stručne spreme, IV     stepena za obavljanje volonterskog rada

  Obavještavaju se nezaposlene osobe visoke, više i srednje stručne spreme, IV stepena, evidentirane kod JU Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona–Biro Živinice, koje nemaju položen stručni ispit, da je Općinski Načelnik objavio Javni poziv  za obavljanje volonterskog rada u pravnim subjektima sa područja Općine Živinice, radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

  Javni poziv  za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke, više i srednje stručne spreme, IV stepena, za obavljanje volonterskog rada je objavljen dana 01.08.2013. godine (četvrtak), na oglasnoj ploči Općine Živinice i na web stranici Općine (www.opcinazivinice.ba), gdje se mogu preuzeti i obrasci za Prijavu na Javni poziv.
        
  Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja, a najkasnije do 15.08.2013. godine.

  Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se lično na protokol Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Živinice u šaleter Sali Opcine.

  Sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva zainteresovani mogu dobiti na info pultu šalter sale Općine Živinice, ili na telefon broj : 035/743-375.

Vaš komentar na članak: