Povodom organiziranja aktivnosti na smanjenju energetskog siromaštva u domaćinstvima ZDK, obilazakom, savjetovanjem i podjelom paketa za štednju energije za 1.000 domaćinstava u Zenici i Zavidovićima,Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa Eko forumom iz Zenice i Sadnicama Mira iz Zavidovića su prošle sedmice za 70 polaznika održali uvodne, informativne radionice za izbor energetskih savjetnika.

Cilj radionica je bio da se polaznici upoznaju sa projektnim aktivnostima, sa energetskim siromaštvom u BiH i da se vidi njihova zainteresiranost za uščešće na aktivnostima. Polaznici su bili testirani, a izabrani će u narednom periodu imati dvodnevnu teoretsku i praktičnu obuku za energetske savjetnike koji će vršiti energetski audit u 1.000 domaćinstava ovih općina.

Više informacija o projektu:
Od 1. marta ove godine, u ZDK je počela realizacija projekta “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH”, koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju.

Za realizaciju jednog od ciljeva ovog projekta koji će doprinijeti smanjenju energetskog siromaštva u ZDK, na praktičnom i strukturalnom nivo u 1.000 domaćinstava iz Zenice i Zavidovića će se izvršiti audit potrošnje energije, dati savjeti vezani za njene uštede i podijeliti set uređaja za uštedu energije i energetsku efikasnost, koji će ih motivirati da preduzmu mjere kojima će smanjiti potrošnju. Na osnovu prikupljenih podataka proračunaće se ukupna ušteda energije nakon korištenja doniranih uređaja i uštede do kojih će doći na cijelom projektu, a krajnja analiza će pokazati da pitanje energetskog siromaštva zahtijeva odlučne politike i preduzimanje konkretnih mjera za njegovo rješavanje.

Pored oblasti osnaživanja energetski siromašnih domaćinstava, na projektu će se raditi i na: primjeni mjera energetske efikasnosti na 3 školska objekta, primjeniobnovljivih izvora energije (geotermalnih dizalica toplote) za grijanje u 2 školska objekata i na izgradnji kapaciteta za obrazovanje profesora srednjih tehničkih škola i nezaposlenih osobau oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije./Mr.sc. Vanja Rizvić/

Vaš komentar na članak: