Grupa je održala višesatni radni sastanak sa gradonačelnikom Jasminom Imamović i njegovim najbližim saradnicima. Prisutni su upoznatisa teškim stanjem zagađenja zraka, izostankom reakcije nadležnih insitucija u cilju zaštite zdravlja građanaiinicijativama koje je Grupa pokrenula prema nadležnim kantonalnim, federalnim i državnim institucijama, te zahtjevima prema gradskoj administraciji.

Na sastanku je zaključeno da je u cilju smanjenja zagađenja zraka od strane individualnih ložišta neophodno vršiti bolju kontrolu dimnjaka, kotlova i energenta koji se koriste u individualnim ložištima. Zbog toga su pokrenute aktivnosti na izradi nove Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova u čiju izradu će biti uključena Grupa za čist zrak.

Usaglašen je stav da je neophodno raditi na bržem širenju mreže daljinsko grijanja i gašenju što većeg broja dimnjaka. U cilju iznalaženja najprihvatljivijeg načina širenja mreže daljinskog grijanja, naplate toplotne energije prema utrošku i nužnosti ulaganja u mjere energetske efikasnosti. Grupa će biti aktivno uključena u pilot projekat Kula.

Grupa je istakla da poboljšanje javnog saobraćaja mora biti jedan od prioritetnih projekata.

Iznesen je stav Grupe da nisu zadovoljni sa planom ulaganja Grada Tuzla u okolišne projekte u 2016. godini. Gradonačelnik Imamović nije govorio o visini ulaganja ali je istakao nužnost usmjeravanja fokusa aktivnosti nadobijanje većeg finansijskog obeštećenja građana Tuzle zbog štetnog uticaja Termoelektrane Tuzla. Istaknuto je da obeštećenje trebalo iznositi 30 miliona KM godišnje što bi bilo u skladu sa težinom posljedica i u omjeru sa obeštećenjem koje dobijaju općine zbog štetnog uticaja hidroelektrana.

Na pitanje o pokušaju Elektroprivrede da kroz produžetak okolinske dozvole nezakonito „ubaci“ i dozvolu za otvaranje nove deponije šljake i pepela u Šićkom Brodu i dijelu općine Lukavac, gradonačelnik Imamović je iznio jasan stav da se Grad protivi takvom rješenju. Iznio je nekoliko alternativnih mogućnosti, kao i nužnost saniranja postojećeg odlagališta u skladu sa okolinskim standardima.

Ekološki aktivisti su istakli da građani Grad Tuzlu vide kao njima najbliži nivo vlasti i da od njega očekuju da ima aktivnu ulogu i da vrši agresivniji pritisak na ostale organe vlasti, a posebno na federalni nivo, koji ima najveće nadležnosti u cilju zaštite njihovog zdravlja i imovine.

Po važećim propisima nadležno federalno Ministarstvo za oblast okoliša mora voditi ažurne najmanje četiri baze podataka: o izdatim okolinskim dozvolama, nivoima štetnih emisija zagađivača, aktivnostima inspekcija i štetnim materijama po zdravlje građana. Trenutno se ne vodi niti jedna od ovih baza, a ekolozi insistiraju da lokalna vlast izvrši odlučni pritisak i da građanima pribavi tačnu informaciju ko i koliko zagađuje životni prostor.

Istaknuto je da će ubuduće aktivistička ekološka fronta fokusirati svoj pritisak prema državnim organima koji su obavezni, opremljeni i plaćeni da štite zdravlje građana i okoliš, a da će se manje baviti komunikacijom sa zagađivačima. Po zakonu, zagađivači su obavezni da plate posljedice svoga zagađenja i da osiguraju stalno praćenje emisija štetnih materija u okoliš. Država mora osigurati mehanizme da se ovi principi provode u praksi, a samo njihova dosljedna implementacija može dovesti do osjetnog progresa.

Prekomjerno zagađenje okoliša koje je opasno po zdravlje i kojim se krše domaće ili međunarodne norme ima sve elemente krivičnog djela. Naveden je primjer po kome ljekari dežurnih službi moraju odmah slati obavještenje policiji i tužilaštvu čim se neko povrijedi u tuči ili svađi, a da je redovna praksa da niko ne izvještava tužilaštva o trovanju građana, niti se ovaj organ pravosudne vlasti zanima za ovu problematika.Ekolozima je neprihvatljivo ignorisanje krivične odgovornosti i zahtijevaju da se u saradnji sa lokalnim vlastima razvije mehanizam u kome će se utvrditi koji će organ i na koji način po službenoj dužnosti slati obavijesti tužilaštvima o nedozvoljenim emisijama u okoliš i ugrožavanju života građana.

Grupa za čist zrak je uspostavila kanale komunikacije sa Gradom Tuzla i ova saradnja i borba za čist zrak će biti nastavljena./Grupa za čist zrak/

Vaš komentar na članak: