U prostorijama MUP-a TK-a u Tuzli održana je obavezna obuka – stručno usavršavanje matičara sa područja Tuzlanskog kantona, koju provode kantonalni MUP-ovi u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama FBiH, odnosno Pravilnikom o sadržaju stručne obuke i osposobljavanja matičara za vođenje matičnih knjiga FBiH, a prema Planu i programu obuke za područje Tuzlanskog kantona.

Na obuci su obrađene sljedeće aktuelne teme: vođenje matičnih knjiga, jedinstveni matični broj, evidencije sticanja i prestanka državljanstva BiH i Federacije BiH, te odnos Porodičnog zakona FBiH i Zakona o matičnim knjigama FBiH.

Prije samog početka obuke, učesnicima se obratio sekretar MUP-a TK-a, koji je tom prilikom istakao važnost obuke matičara u funkciji ažurnog vođenja civilnog registra kao osnovnog preduslova za sigurnost ličnih dokumenata.

Obuci su prisustvovali predstavnici općina i matičari koji neposredno rade na vođenju matičnih knjiga, predstavnici Centara za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona, dok su ispred MUP-a TK-a bili prisutni predstavnici Sektora za upravno-pravne i kadrovske poslove i Odjeljenja za upravno-pravne poslove MUP-a TK-a./MUP TK/

Vaš komentar na članak: