Naš sugrađanin Alija Nurkić nije mogao poželjeti ljepši završetak stare i ulazak u Novu godinu! Radost velikog uspjeha podijelio je sa svojim najbližim, rodbinom i prijateljima.

Danas je na Tehnološkom fakultetu u Tuzli uspješno odbranio svoj završni magistarski rad Alija Nurkić, dipl. ing. tehnologije iz Živinica. Magistarski rad pod nazivom „Primjena fotokatalitičkih procesa za tretman otpadnih voda“ predstavio je pred tročlanom komisijom u sastavu: dr.sc.Amra Odobašić-predsjednik, dr.sc.Amra Bratovčić-mentor i dr.sc. Vahida Selimbašić.

U Uvodu rada Alije Nurkića navedeni su ključni problemi urbane civilizacije koji dovode do narušavanja kvaliteta i sigurnosti vodosnabdijevanja pitkom vodom. Navedene su prednosti i nedostaci naprednih oksidacijskih procesa i opravdanost njihove upotrebe, kao i moguća alternativa klasičnim postupcima za tretman industrijskih otpadnih voda.

Mentor dr.sc.Amra Bratovčić je istakla kvallitet istraživačkog rada, kao i ukupnog uspjeha tokom postdiplomskog studija Alije Nurkića, čiji je prosjek ocjena za čistu desetku.

“U Teoretskom dijelu detaljno je opisana fotokataliza, izvori zračenja, fizikalno-hemijske i katalitičke karakteristike katalizatora, procesi fotodegradacije. Također je detaljno izučen titanium (IV) oksid polazeći od elektronske i kristalne strukture, fizičkih i hemijskih svojstava, zatim TiO2 kao katalizator, te strukturni faktori koji utiču na njegovu fotoaktivnost. Osim toga, dat je detaljan pregled o dopiranju TiO2 metalnim i nemetalnim ionima. Obrađeno je poglavlje heterogene katalize, koje obuhvata mehanizam i kinetiku fotokatalitičkih procesa pomoću TiO2. Također je detaljno opisana primjena fotokatalitičkih procesa za degradaciju organskih jedinjenja u tretmanu otpadnih voda tekstilne industrije, degradaciju pesticida, te lijekova i boja”, istaknuto je u ocjeni Komisije na današenjoj odbrani magoistarskog rada Alije Nurkića.

Anketirane firme u BiH  i studenati završne  godine Tehnološkog fakulteta Tuzla

Rezultati i diskusija sadrže tabelarno prikazane rezultate provedenih istraživanja, a koji se odnose na:
-rezultate anketiranja firmi širom Bosne i Hercegovine, kao i studenata četvrte godine studija Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
-koji postupci za prečišćavanje otpadnih vodase koriste u firmama širom BiH
-koliko litara se proizvede otpadnih voda dnevno
-koliko novaca se ulaže ili planira uložiti na prečišćavanje otpadnih voda
-kojim kontaminantima su zagađene otpadne vode, kao i druga bitna pitanja životne sredine.

“Utvrđeno je da je više od polovine ispitanih studenata čulo za pojam fotokatalitički procesi dok velika većina ispitanika iz firmi nije čulo za iste. Istraživanje je također pokazalo da su studenti za 10% zainteresovaniji da saznaju više o fotokatalitičkim procesima i razvoju fotokatalitičkih materijala u odnosu na ispitanike iz firmi širom BiH”, rekao nam je Alija Nurkić.

Nakon uspješne odbrane magistarskog rada Alija Nurkić je stekao zvanje magistra inženjerstva ekologije. Nurkić je 2010.godine diplomirao na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kada je stekao zvanje diplomirani inženjer tehnologije. Zaposlen je u Institutu za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla, kao tehnički rukovodilac laboratorije za mjerenje emisije dimnih plinova i okolinske buke.

Do sada je objavio tri naučn-stručna rada iz oblasti problematike okoliša i zagađenja životne sredine! Tokom radnih aktivnosti učestvovao je i donosio razne planove i projekte okolinskih dozvola mnogih poznatih firmi u Bosni i Hercegovini./Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: