Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa sa Fondacijom Heinrich Böll, danas je u Tuzli organizovao Završnu konferenciju koja ima za cilj promociju važnosti implementacije projekata EE i OIE u TK, koji će u budućnosti uticati na smanjenje emisije stakleničkih plinova i negativnog uticaja na klimatske promjene.

Zvaršnu kongferenciju je otvorila direktorica CCE Tuzla mr.Džemila Agić koja je prisutne upoznala sa postignutim rezultatima u Tuzlanskom kantonu po Projektu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Istakla je važnost tematike o kojoj je bilo riječi kao i rezltatima koje su postigli u Tuzli, gdje je realizovano 6 projekta, a u Banovićima i Gračanici po 5, dok su u ostalim lokalnim sredinama TK ti rezultati na nivou simbolike.

O podsticanju projekata u oblasti energijske efikasnosti govorio je Srđan Mićanović, ministar industrije, energije i rudarstva u Vladi TK, dok su iskustva o postignutim rezultatima realizovanih projekata u oblasti energestske efikasnosti i obnovljivih izvora energije Grada Tuzla, Gračanica i Banovići govorili Nedim Naimkadić, Samed Topčagić i Adem Mostarlić.

Na Završnoj konferenciji, učesnici su razmijenili korisna iskustva o implementiranim projektima, postignutim rezultatima u općinama TK i planiranim aktivnostima na polju energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije, sa ciljem da doprinesu održivoj energetskoj budućnosti, stabilnijoj klimi i čistijem zraku u TK, BiH i šire, o čemu su doneseni odgovarajući zaključci.

Nakon prezentacija i diskusije doneseni su sljedeći zaključci:

1. U cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova i zaštite zdravlja stanovništva, biljnog i životinjskog svijeta, voda i zemljišta, kulturnih i materijalnih vrijednosti, te postizanje stalnog poboljšanja kvaliteta zraka, potrebno je uspostaviti sistem upravljanja kvalitetom zraka u Tuzlanskom kantonu i razraditi mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova i drugih zagađujućih materija.

2. Spaljivanje uglja za zagrijavanje u kotlovnicama i individualnim ložistima bi trebalo svesti na minimum, a daljinsko grijanje bi trebalo proširiti na što veći broj potrošača. Također je neophodnoraditi na uvođenju mogućnosti korištenja topline iz TE Tuzla za zagrijavanjasanitarne vodeu domaćinstvima,koje će funkcionirati i u ljetnom i u zimskom periodu.

3. Neophodno je raditi na implementiranju projekata dobre prakse, jer se projektima EEdovodi do smanjenja potrošnje energije i do 80%, a korištenje OIE je rješenje za proizvodnju energije u budućnosti.

4. Da bi se na održiv način smanjilo zagađenje zraka, veoma je važno da općine i gradovi imaju SEAP i da rade na implementiranju mjera koje su definirane SEAP-om. Kod implementiranja mjera, prednost treba dati projektima kojim će se uticati na smanjenje potrošnje fosilnih goriva, što će s jedne strane smanjiti emisiju zagađujućih materija, a s druge strane smanjiti emisiju CO2, te pozitivno uticati na klimatske promjene./Centar za ekologiju i energiju/

Vaš komentar na članak: