Teško stanje okoliša, a posebno zagađenost vazduha na području Tuzle, Lukavcai Sarajeva u zimskim mjesecima iniciralo je organizovanje i zajedničko djelovanje niza nevladinih organizacija i pojedinaca kroz različite oblike udruživanja, kao što su Grupa za čist zrak koja djeluje na području Tuzlanskog kantona i Regionalni forum za okolinsku sigurnost i saradnju koji djeluje trenutno na području Hrvatske, BiH i Srbije.

Kao posebna novina u djelovanju je fokus aktivnosti na podršku i pritisak na odgovorne ili nadležne državne organe da provode mjere u skladu sa zakonom. Danas je u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u Sarajevu održan sastanak predstavnika Grupe za čist zrak i sarajevske Eko-akcije sa predstavnicima Ministarstva. Razgovaralo se o alarmantnom stanju zagađenja vazduha na području Tuzle, Lukavca i Sarajeva, kao i o nizu drugih okolinskih pitanja.

Okolinski aktivisti su identificirali Federalno Ministarstvo za okoliš kao organ izvršne vlasti koji ima ključne nadležnosti i odgovornosti u čuvanju okoliša. Grupa za čist zrak ističe akutni problem nedostatka propisa o maksimalno dozvoljenim koncentracijama lebdećih čestica koje su danas jedan od ključnih izvora ugrožavanja zdravlja i života građana. Identificirani su nedavno završeni postupci izdavanja okolinskih dozvola, kao i postupci koji su u toku, a u kojima je došlo do kršenja procedure i okolinskih standarda, sa posebnim fokusom na izdavanje dozvole za odlaganje otpada Termoelektrane Tuzla na području općina Lukavac i Tuzla, kršenja procedura izdavanja dozvola za buduću TE Banovići i postrojenja za recikliranje otpadnih automobilskih guma u Lukavcu.

Ključno pitanje koje je delegirano tokom sastanka može se izvesti iz paradigme da li je federalno Ministarstvo okoliša izvor problema lošeg okoliša ili pak rješenje za isti? Imajući svijest o tome da se može govoriti i o problemima u okolišu kao posljedica lošeg rada Ministarstva, okolinski aktivisti su iznijeli stav da očekuju i da ovaj državni organ bude generator poboljšanja i rješenja.

Grupa nevladinih organizacija u koordinaciji Foruma za zaštitu okoliša Lukavac izradila je specijalno izdanje biltena kojim se obrađuju mjestu, uloga, odgovornost i propusti u radu federalnog Ministarstva za okoliš i turizam. Bilten se fokusira na pravni osnov za nadležnosti i nužnost djelovanja u slučajevima predviđenim zakonom. Uz bilten predstavnicima Ministarstva su predati i izvještaji i analize o stanju kvaliteta zraka za grad Tuzlu tokom 2015. godine sa alarmantnim podacima o prekoračenju emisija.
Predstavnicima Ministarstva su ukazane zakonske obaveze i oblasti u kojima se krše propisi, uz poziv da se prekine sa ovom praksom: počev od procesa izdavanja i nadzora nad provođenjem okolinskih dozvola, pa do nužnosti uspostave najmanje četiri propisima utvrđene baze podataka koje mora voditi resorno Ministarstvo: baze izdatih okolinskih dozvola, emisija zagađivača, inspekcijskog nadzora i štetnih uticaja po zdravlje ljudi.

Delegacija Ministarstva koju je predvodila gospođa Almira Kapetanović je pozdravila konstruktivnu atmosferu i nastojala objasniti trenutno stanje i poziciju Ministarstva, prihvatajući dokumenta i sugestije aktivista kao nešto na čemu će Ministarstvo raditi i ostvostvariti kvalitetniju saradnju sa nevladinim sektorom. Gospođa Kapetanović je nastojala posebno staviti akcenat na nadležnosti kantona u oblasti okoliša ističući da kantonalne vlasti mogu propisivati i strožije kriterije po bilo kom faktoru okolinskog opterećenja, ali ne mogu ići ispod federalnih nivoa.

Svjesni ozbiljnosti situacije i da je teško očekivati revolucionarne i radikalne promjene, ekološki aktivisti su na kraju posebno insistirali da se okolinski incidenti moraju tretirati kao krivično-pravno relevantni događaji, nakon kojih je nužno po službenoj dužnosti izvijestiti nadležno tužilaštvo.
Okolinski kriminal i okolinska korupcija će biti u daljem fokusu djelovanja okolinskih aktivista, a krivično-pravna dimenzija i odgovornost za zdravlje građana će biti tema kojim će se ubuduće morati baviti i tužilaštva. /Grupa za čist zrak/

Vaš komentar na članak: