Mali, ali konkretni koraci i inicijative počevši sa lokalnog nivoa, koji ne zahtijevaju velika sredstva, najbolji su način da radimo na razvoju i promociji socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, a pluralizam pravnih formi u postojećem zakonodavstvu Bosne i Hercegovine pogoduje razvoju socijalnog preduzetništva – osnovni su zaključci TACSO BiH konferencije “BiH OCD u socijalnom/društvenom preduzetništvu – javne politike, zakoni, prakse”.

Konferencija posvećena socijalnom preduzetništvu okupila je sedamdeset predstavnika nadležnih institucija, organizacija civilnog društva i međunarodnih stručnjaka za oblasti zakonodavstva iz socijalne ekonomije s ciljem podrške inicijativama organizacija civilnog društva da budu kreatori razvoja ove oblasti u saradnji i partnerstvu sa nadležnim institucijama. Učesnici su dali preporuke i komentare na predložene mjere za stvaranju povoljnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH predstavljene u studiji „Pravni i institucionalni aspekti socijalnog preduzetništva: komparativni pregled i stanje u Bosni i Hercegovini“ koja je, u okviru pripremnih aktivnosti na temu socijalnog preduzetništva, predstavljena na konferenciji.

„Konferencija je omogućila dijalog različitih aktera važnih za razvoj socijalnog preduzetništva kao značajnog potencijala za razvoj društva s posebno važnom ulogom civilnog društva. Predstavili smo aktivnosti u socijalnom preduzetništvu u zemljama regiona i Evropske unije i ulogu OCD u ovom procesu. Posebno nam je značajno što smo sad otvorili prostor za aktivnosti i umrežavanje organizacija civilnog društva koji su prepoznali prilike za trajno rješavanje egzistencijalnih – socijalnih i društvenih problema kroz socijalno preduzetništvo kroz sve već postojeće pravne forme, u okviru postojećih javnih politika i zakonskh rješenja. Konferencija je poslužila kao platforma za izradu preporuka i smjernica za kreiranje pogodnog okruženja za socijalno preduzetništvo čime se trajno i pozitivno utiče na rješanje problema integracije različitih marginalnih i drugih ranjivih grupa “, rekla je Slavica Drašković, rezidentni savjetnik TACSO projekta u BiH.

Kao kritični izazovi u smislu postojećeg zakonodavstva izdvojeni su: usko definisan koncept javnog interesa u poreskim zakonima (FBiH, RS) – posebno problem za preduzeća tipa A; OCD ne uživaju poreske povlastice za prihode ostvarene neposrednim obavljanjem privredne djelatnosti; nema poreskih olakšica za privredno društvo koje reinvestira svoju dobit u OCD – osnivača tog društva.

Preporuka stručnjaka za zakonodavstvo te za socijalno preduzetništvo iz regiona jeste da se, uprkos nepotpunom zakonskom okviru, drugim mjerama javnih politika može se podstaći razvoj socijalnog preduzetništva u BiH i to kroz: promociju dobrih praksi; pristup start-up sredstvima za mala i srednja preduzeća; finasiranje pilot projekata na nivou opština; promocija javno-privatnog partnerstva u ovoj oblasti; jačanje veze između društveno odgovornog preduzetništva i socijalne inkluzije (DOP i socijalno preduzetništvo su srodni koncepti); izrada strateških dokumenata po ugledu na region -koordinacija vertikalnih i horizontalnih politika; osiguravanje tehničke podrške od strane resursnih centara za OCD; promociju volonterskih aktivnosti; uključivanje socijalnog preduzetništva u nastavne programe na univerzitetima te kroz stvaranje koalicija i mreža i njihovo povezivanje sa sličnim mrežama u regionu i EU.

Konferencija je organizovana kao odgovor TACSO BiH na potrebe organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini da saznaju više o konceptu, javnim politikama, zakonodavstvu i dobrim praksama na temu socijalnog preduzetništva. Konferenciji je prethodila studijska posjeta organizacijama i socijalnim/društvenim preduzećima u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji, realizovana u periodu od 18. do 22. maja 2015.g. koji su predstavljeni kao primjeri dobre prakse i koji mogu da posluže kao modeli za organizacije u BiH koje djeluju ili imaju namjeru da djeluju kao socijalna preduzeća./D.M./

Šta je TACSO?
Projekat Evropske Unije, Tehnička asistencija organizacijama civilnog društva, poznat kao TACSO 2 finansiran je iz sredstava pretpristupne pomoći (IPA) zemljama korisnicima i dio je Instrumenta za Civilno Društvo (CSF) koje za cilj ima da ojača civilno društvo u okviru participativne demokratije kao i stimulativnog oruženja za civilno društvo i kulturu u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu* , bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.
TACSO 1 projekat započeo je u augustu 2009. godine sa implementacijom aktivnosti do augusta 2013. godine. TACSO 2 se implementira u periodu septembar 2013. do septembra 2017. godine.

Vaš komentar na članak: