U Federaciji BiH nužno je usaglasiti zakonsku regulativu prvenstveno u cilju zaštite izvorišta vode za piće, ali uvažavajući i interese dobrog i pravilnog gospodarenja šumskim resursima, istaknuto je stručnom seminaru o temi ”Gospodarenje šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće” kojeg je organizirao Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Učesnike seminara pozdravio je prof.dr. Muharem Šabić, ministar privrede Kantona Sarajevo koji je naglasio da su šume i vode resursi od izuzetnog značaja kako za Kanton, tako i za državu u cjelini te je stoga neophodno adekvatnim mjerama zaštititi i šume, ali i pitke vode.

Prof. dr. Mirza Dautbašić, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu istaknuo je da je namjera ovog Fakulteta da na jednom mjestu okupi stručnjake iz oblasti šuma i voda da na jednom mjestu ramijene mišljenja i stavove i predlože rješenje koja će ponajprije biti u interesu zaštite ova dva po mnogo čemu najznačajnija resursa BiH.

Kako je istaknuto, stupanjem na snagu Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili se planiraju koristiti za piće i novog Pravilnika, rade se elaborati o proglašenju zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Isti propisuju odgovarajuća ograničenja i mjere zaštite u svim zonama sanitarne zaštite. Između ostalog i ograničenja koja se odnose na gospodarenje šumama (zabrana sječe izuzev sanitarnih i uzgojnih mjera, gradnja infrastrukture i sl…)
Kao posljedica neusaglašenosti zakonskih i podzakonskih akata između sektora šumarstva i vodoprivrede, vodni inspektori u više navrata su izdavali rješenja o zabrani svih radova šumarskim preduzećima u zonama sanitarne zaštite do pribavljanja odgovarajućih vodnih akata.

Seminar je imao za cilj razjasniti nejasnoće o potrebi gospodarenja privrednim šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, kao i razloge zbog kojih dolazi do formiranja zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće te neophodnost uvođenja odgovarajućih ograničenja kao i provođenja mjera zaštite.
Akademik Vladimir Beus govorio je učesnicima seminara o šumama kao regulatoru nvodnog režima, dok su predstavnici Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu govorili o vodnim resursima i značaju uspostavljanja zona sanitarne zaštite. Pomoćnica federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hazima Hadžović predstavila je zakonsku regulativu koja se odnosi na vode, prethodna vodna saglasnost, vodna saglasnost i vodne dozvole. Doc. dr. Muhamed Bajrić sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu govorio je o uzrocima onečišćenja voda i mjerama zaštite pri gospodarenju šumama, dok je doc. dr. Ahmed Lojo, također sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu govorio o gospodarenju šumama u zonama sanitarne zaštite. Vodni inspektor Sadudin Numanović upoznao je učesnike seminara sa zakonskim i podzakonskim aktima koji obavezuju provođenje mjera zaštite izvorišta vode za piće, dok je glavni federalni šumarski inspektor Muhamed Hodžić govorio o zakonskim i podzakonskim aktima koji obavezuju na provođenje radova u šumarstvu./Almasa Bajrić/

Vaš komentar na članak: