Početak školske godine označio je i završetak prijema prosvjetnih radnika prijavljenih na konkurse u osnovnim školama.Veliki broj prijava pristigao je i u Osnovnu školu Bašigovce.Za 7 upražnjenih radnih mjesta sa potpunom i nepotpunom normom sati prijavilo se 87 kandidata, pa je nakon obavljenog prijema bilo i nezadovoljnih, koji su subjektivno prihvatili odluke konkursne komisije.

  Najdalje u ispoljavanju svog nezadovoljstva otišla je Senada Muratović, koja je konkurisala na radno mjesto nastavnika islamske vjeronauke 8 časova.Mada ne ispunjava uslove konkursa po pedagoškim standardima i najnovijem Uputstvu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta  TK  za izvođenje nastave vjeronauke  od 20.08.2010.godine, zbog čega nije bodovana, imenovana je počela blatiti školu i mene kao direktora, čak i preko medija. Prema Uputstvu pomenutog resornog Ministarstva, nastavu islamske vjeronauke u osnovnim školama mogu izvoditi profesori islamske vjeronauke, nastavnici sa završenom pedagoškom akademijom-odsjek islamska vjeronauka, nastavnici društvenih usmjerenja sa nastavničkih fakulteta i nastavnici razredne nastave sa prethodno završenom srednjom školom-  medresom.
 
  Senada Muratović je diplomirani žurnalista, sa prethodno završenom medresom i položenom grupom pedagoških predmeta, te joj je ranijih godina omogućeno da stažira i položi stručni ispit iz vjeronauke. Prethodno je do januara 2009.godine položila pedagošku grupu predmeta, što joj je prema ranijim uputstvima Ministarstva davalo mogućnost da može raditi i odrađivati pripravnički staž, koji  je mogao trajati do 30.06.2009.godine, kada joj je isticao Ugovor o radu na određeno vrijeme sa OŠ Bašigovci, pa je za narednu školsku godinu resorno Ministarstvo za određen broj časova islamske vjeronauke dalo saglasnost za stručnog nastavnika, te sam kao direktor morao moliti kandidate da odustanu, da bi imenovana mogla dovršiti pripravnički staž. Kada je imenovana završila prirpavnički staž molio sam MInistarstvo da mi izda saglasnost, kako bi nakon isteka pripravničkog staža nastavila raditi bez raspisivanja konkursa.Nakon okončanja pripravničkog staža dužan sam bio raspisati konkurs i u toj situaciji sam imenovanoj pomogao.

   Imenovana je bila primljena za školsku 2010/11.školsku godinu po konkursu.Skrenuta mi je pažnja od nadležnih da sam na polugodištu 2010/2011. škoske godine dužan raspisati konkurs za časove nastave islamske vjeronauke, zato što imenovana prema novom uputstvu ne ispunjava uslove niti da se pojavi na konkurs.Iz objektivnih razloga, zbog bolesti, a i zbog same nastavnice, s obzirom da je u teškom materijalnom položaju, nismo raspisivali konkurs već je ostala raditi do kraja školske godine, odnosno do isteka  ugovora 11.08.2011.godine.

  Imenovana je vrlo dobro znala za postojeće Uputstvo Ministarstva obrazovanja TK, pa je svaki dan navraćala kod mene i pričala mi kako će to uputstvo biti izmijenjeno i da će izaći novo uputstvo i ta priča je trajala sve do raspisivanja konkursa 9.avgusta 2011.godine, kada je Senada Muratović počela širiti priče kako će mene tužiti, ukoliko ne bude bodovana. Posljednje Uputstvo Ministrastva jasno je istaklo profil stručne spreme za nastavu islamske vjeronauke po kojem imenovana sa svojom postojećom stručnom spremom ne ispunjava uslove konkursa. Na osnovu izmjena i dopuna Nstavnog plana i programa osnovnih škola, u dijelu profila stručne spreme nastavnika islamske vjeronauke jasno stoji da žurnalisti, pravnici, sociolozi  ne ispunjavaju uslove za rad na poslovima islamske vjeronauke, bez obzira što je njihova srednja stručna sprema završena medresa /Službeni list TK br.16/10/.

   Komisja za bodovanje kandidata za prijem u radni odnos, po modelu kriterija za bodovanje, nije bodovalo Senadu Muratović zbog pomenutih razloga.Imenovana je došla na intervju gdje joj je to i saopšteno, mada je znala da nije bodovana i da ne ispunjava uslove konkursa.Krupnim riječima i zajedljivim uvredama obratila se direktoru škole i rekla- kako će o svemu obavijestiti medije.

  Nakon nekoliko dana počela je sakupljati istomišljenike  i po medijima širiti gnusne laži, što su neki mediji  jednostrano prihvatili i na osnovu sofističkog zaključka donosili konačni sud, odnosno na osnovu jedne premise nezadovoljne osobe. Nakon nekoliko dana poslije intervjua imenovana je ponovo došla kod mene i rekla  da   me prijavila SIPI i Tužilaštvu TK.Mada sam puno za nju učinio tokom protekle tri godine, koliko je radila u OŠ Bašigovci, tokom tog perioda imenovana je, obavljajući poslove nastavnika islamske vjeronauke, u svakoj situaciji nastojala oblatiti direktora škole, omalovažiti ga i što je najgore ismijati ga! Uvijek je pronalazila istomišljenike, s kojima je to redovno činila. Kao direktor škole sve sam to znao i bio svjestan navedenih činjenica, ali nisam ništa poduzimao nadajući se da će jednom prestati širiti neistine o meni. Ali, razne opstrukcije na moj račun ne samo da nisu prestajale već su pojačavane, a posebno su aktuelne posljednjih dana, kada iznosi najružnije stvari i laži, koje normalan čovječiji  um  ne može pojmiti. Imenovana mi je ovim činom nanijela veliku bol, ali svi oni koji me poznaju svjesni su da laži nemaju osnova. Mediji koji su prenijeli laži o meni neka im bude na čast, jer nisu provjerili i drugu stranu priče.

  Nastojao sam ovdje iznijeti stvarnost koja je kristalno čista i da optužbe na moj račun nemaju nikavog utemeljenja,  jer su uputstva o potrebnoj stručnoj spremi koje nastavnici islamske vjeronauke trebaju ispunjavati propisani od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi TK, a kojih se moramo pridržavati!

   Istina je objava jedne stvarnosti ili poklapanje predmeta sa njegovim sadržajem. Iznosim čiste činjenice, a o navedenoj jednostranoj tvrdnji pojedinih osoba o navodnoj korupciji i nekakvom združenom klanu je nebuloza i paušalna i proizvoljna izjava, koja će svoj konačan epilog dobiti na sudu. Sve optužbe i gnusne laži, objavljene na portaluwww.zurnal.info i Vox populi TV OBN demantuju svojim potpisima uzorni prosvjetni radnici uzornog kolektiva Javne ustanove Osnovne škole Bašigovci. /Šahim Umihanić-direktor OŠ Bašigovci/

Šahim Umihanić

Vaš komentar na članak: