Sporne šume Konjuha

Centri civilnih inicijativa uputili su otvoreno pismo o potrebi proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom, sto je među zaposlenima u šumarstvu JP ŠUME TK Kladanj izazvalo nova ogorčenja, a zbog čega su nedavno protestovali pred zasjedanje Skupštine TK, kada je trebala ozakoniti pomenutu zastičenu zonu.Evo Otvorenog pisama CCI i stava JP Šume TK Kladanj.

  CENTAR CIVILNIH INICIJATIVA- Otvoreno pismo

 Stavljanjem na dnevni red 51. zasjedanja Skupštine Tuzlanskog kantona Prijedloga Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom, nadležne institucije, a primarno resorno ministarstvo, Vlada i Skupština TK, došle su na korak do, usudićemo se reći, historijske odluke.

Naime, ovo će bit prva odluka o zaštiti nekog prirodnog lokaliteta na teritoriji ovog kantona, čime na listu neprocjenjivih prirodnih bogatstava naše zemlje pridodajemo i prirodni biser – Konjuh.

Proglašenjem dijela planine Konjuh zaštićenim područjem, podići će se procenat zaštićene prirodne teritorije BiH, po kojem je naša zemlja na dnu evropske i regionalne ljestvice, potpuno neopravdano i suprotno količini i kvaliteti prirodnog bogatstva kojim naša zemlja raspolaže, suprotno razvojnim kapacitetima trenutno zaštićenih, kao i područja s potencijalom za zaštitu, te suprotno direktivama EU i praksi u zemljama okruženja.

Donošenje ovog Zakona treba posmatrati afirmativno: kao šansu za otvaranje novih radnih mjesta u oblasti turizma i ugostiteljstva, kao prostor za investicije u moderne privredne grane poput eko-turizma, kao prostor za naučno-istraživački rad, te kao garanciju očuvanja biološke raznolikosti i kvaliteta vode kojom Konjuh opskrbljuje široku teritoriju.

Definitivno nema niti jednog racionalnog argumenta protiv zaštite Konjuha, a posebno je neopravdan i fabrikovan strah od navodnog oduzimanja radnih mjesta u šumarstvu, kao i navodne neusklađenosti sa zakonom o loklanoj samoupravi, što demantira standardizirani postupak donošenja predmetnih zakona i u drugim kantonima. Takođe, prejudiciranje rješenja o izboru upravitelja, što po redoslijedu koraka dolazi tek nakon izrade Plana upravljanja zaštićenim područjem, što pak dolazi nakon donošenja Zakona, takođe ne treba biti predmetom diskusije u ovoj fazi procesa.

Ubjeđeni smo da poslanici Skupštine TK ovoga puta neće ponoviti grešku prethodnog saziva, te da će vlastitom i neodložnom podrškom zakonskoj zaštiti Konjuha ostati zapamćeni kao dio rješenja, a ne kao dio problema zaštite prirodnog naslijeđa u BiH.

  REAGOVANJE JP ŠUME TK NA NACRT ZAKONA

 Tekst Nacrta Zakona, koji se u suštini ne razlikuje od svih dosada ponuđenih rješenja, JP“Šume TK“ DD Kladanj, još jednom skreće pažnju da izdvajanja velikih šumskih kompleksa iz sistema klasičnog gospodarenja ugrožava materijalnu osnovu i ekonomsku održivost Javnog preduzeća. Ukoliko bi se poslovnom sistemu šumarstva – Javnom preduzeću “Šume TK“ DD Kladanj značajnije ograničilo ili čak oduzelo pravo gospodarenja šumskim resursima, isto bi se našlo u nezavidnoj ekonomskoj situaciji, što bi za posljedicu imalo krah ekonomije Preduzeća, gubitak radnih mjesta i pad društvenog standarda stanovništva.

  Nažalost, pored svih do sada upućenih primjedbi i prijedloga od strane Javnog preduzeća, šumarskih institucija i lokalnih zajednica, predlagač ovog zakona nije uvažio ponuđene argumente, niti prihvatio nijedno od ponuđenih rješenja i prijedloga, a koji se nisu zasnivali samo na argumentima koji imaju ekonomski i sociološki karakter, nego i bojazni cjelokupne šumarske struke da na ovakav način ovaj prostor neće  biti adekvatno zaštićen i unaprijeđen, nego, naprotiv dovodi se u opasnost sa mogućim nesagledivim posljedicama.

  Stoga, imajući u vidu odredbe Zakona o šumama, referense ovog Preduzeća i opredjeljenost da samostalno uđe u postupak certificiranja po FSC modelu, kao međunarodno priznatom modelu certificiranja za održivo gospodarenje šumskim resursima, insistiramo da primjedbe i prijedlozi ovog Preduzeća budu ugrađeni u prijedlog Zakona, a koji su sadržani u sljedećem:
 
 cjelokupan obuhvat, a naročito zone „A“
 predložene mjere zaštite i korištenja
 upravljanje zaštićenim područjem
 izvori i način finansiranja zaštićenog područja ( JP Sume TK dostavilo je Skupstini TK i sire obrazlozenje svog stava protiv ponudjenog Prijedloga Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom.Ostaje da se vidi epilog pomenutog Prijedloga Zakona!

Šefik Gadžo