Živinice su dobile još jednog doktora nauka. Jasmine Kamberović, magistar bioloških nauka, odbranila je svoju doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Tuzli 5.juna.Mr.sc. Jasmina Kamberović, uposlenica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, javno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Struktura i sezonska dinamika krenonskih zajednica algi i vodenog bilja na području planine Konjuh”.

Svoj rad Jasmina je izlagala pred Komisijom u sastavu: dr. sc. Nenad Jasprica, izvanredni profesor na Sveučilištu u Dubrovniku, dr.sc. Edina Muratović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr.sc. Marija Gligora-Udovič, docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorska disertacija je izrađena pod vodstvom mentorice dr.sc. Anđelke Plenković-Moraj, redoviti profes na Prirodoslovno-matematičkom sveučilištu u Zagrebu. Dr.sc. Jasmina Kamberović je uposlenica Prirodno matematičkog fakulteta u Tuzli, sa kućnom adresom u Šerićima. Srednju medicinsku školu i Prirodno-matematički fakultet završila je u Tuzli. Za odličan uspjeh tokom studiranja nagrađena je Zlatnom plaketom Univerziteta u Tuzli, a dodatno usavršavanje po pitanju zaštite okoliša u toku studiranja postiže uz pomoć Fondacije Heinrich Bol.

Postdiplomski studij bioloških nauka, smjer Ekologija i zaštita životne sredine uspješno završava juna 2010. godine, čime stiče naučni stepen magistra bioloških nauka, smjer ekologija i zaštita životne sredine.Dana 16.9.2010. godine izabrana je u saradničko zvanje višeg asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli , gdje i danas radi.

Objavila je jedanaest naučnih radova, tri stručna rada, deset apstrakata i jedan udžbenik. Učestvovala je na sedam međunarodnih naučnih konferencija sa deset priloga i bila aktivni učesnik na realizaciji tri naučno-istraživačka projekta.

Istraživanja obavljena na 20 izvora područja planine Konjuh

Istraživanja strukture zajednica algi i vodenog bilja i fizičko-hemijska analiza vode realizirana su na 20 izvora na području planine Konjuh u tri sezone uzorkovanja tokom 2013. godine. O ciljevima svog istraživanja dr.Jasmina Kamberović kaže:

“Ciljevi su bili procijeniti biodiverzitet mikrofitskih i makrofitskih vrsta u krenonskim zajednicama, analizirati uticaj fizičko-hemijskih i ekomorfoloških osobina izvora, geološke podloge i sezonaliteta na zastupljenost mikrofitskih i makrofitskih vrsta, zatim analizirati odnos mikrofita prema mikrohabitatima epiliton, epibrion i epipelon, analizirati longitudinalnu diferencijaciju zajednica algi u eukrenalu, procijeniti trofički i ekološki status izvorišta i izvršiti fitocenološku diferencijaciju krenonskih makrofitskih zajednica.

U ukupno 196 uzoraka na 20 istraživanih izvora determinirana su 234 taksona mikrofita, od kojih su najzastupljenije dijatomeje (187 taksona) i cijanobakterije (34 taksona). Broj vrsta mikrofita se po uzorku kreće od 5 do 47, a po istraživanom izvoru od 46 do 76 taksona”.

Većina izvorskih staništa na Konjuhu ima narušen ekološki status

Čitajući naučni rad iz zadate tematike saznajemo da u biljnim zajednicama izvorskih staništa determinirano je 106 biljnih vrsta, od kojih je 17 mahovina, a 89 vaskularnih biljaka. Nadallje saznajemo da se sezonski uticaj odražava kroz veći diverzitet vrsta mikrofita u proljeće, u odnosu na ljeto i jesen, te maksimumima razvoja određenih vrsta u pojedinim sezonama.

“Izvorska staništa planine Konjuh su pod velikim antropogenim uticajem i većina ih ima narušen ekološki status, što ima za posljedicu širenje areala visoko kompetitivnih vrsta. U planovima zaštite ove planine u cilju proglašenja Natura područjem Evrope, neophodne su mjere očuvanja prirodnih izvorskih staništa, radi zaštite rijetkih i senzitivnih vrsta, nasuprot aktivnostima kaptiranja i morfološke modifikacije izvora koje su sve učestalije”, objašnjava nam dr.Jasmina Kamberović.

Premam mišljenju Komisaije doktorska disertacija profesorice Jasmine predstavlja originalan znanstveno-istraživački rad, izrađena je i napisana sukladno znanstvenoj metodologiji.U disertaciji kandidatkinje mr. sc. Jasmine Kamberović, profesorice biologije, prezentirani su originalni i značajni rezultati iz oblasti biologije, odnosno botanike, ekologije i hidrobiologije. Originalnost provedenih istraživanja ogleda se u postavljenim ciljevima rada, koji su realizirani kroz zahtjevna terenska istraživanja, eksperimentalni rad, detaljnu analizu i statističku obradu podataka”, kaže se između ostalog u ocjeni doktorske disertacije članova Komisije./Š.G./

Vaš komentar na članak: