Profesor tjelesnog odgoja i sporta Ekrem Hadžić uspješno je odbranio doktorsku disertaciju na banjalučkom Univerzitetu. Naučno istraživački rad na temu “Uticaj specifičnog programa fizičke obuke na transformaciju motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika omladine uzrasta od 18 do 26 godina” ocjenjen je od stručne komisije kao veoma uspješan, da je obrađena problematika aktuelna i izuzetno bitna za prikupljanje podataka o efikasnosti programa koji se baziraju na pooboljšanju opštih fizičkih sposobnosti uz ciljne promjene morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učesnika u programu.

Ekrem Hadžić rođen je u Donjim Dubravama, gdje je završio osnovnu školu, a Gimnaziju “Meša Selimović” i Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli 2004. godine. Magistarsku tezu odbranio je 2007. godine na Univerzitetu u Tuzli, a naziv teme je „Utjecaj brzine, eksplozivne snage i agilnosti na situacione testove nogometaša“, čime je stekao pravo na naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja fizičke kulture.

Ekrem Hadžić zaposlen je u činu oficira u Oružanima snagama Bosne i Hercegovine – brigada Zračnih snaga i protivzračne odbrane sa mjestom službe u Banjoj Luci.

Učestvovao je u radu 8. i 9. ljetnog univerziteta Tuzla, a takođe učesnik je i mnogih simpozija iz oblasti sporta i fizičke kulture, te autor 11 naučnih i stručnih radova.

U lokalnoj zajednici aktivan je u sportskoj i kulturnoj animaciji mladih, posebno djece uzrasta od 5 do 15 godina. Ove aktivnosti su usmjerene kroz Udruženje građana “Sport De Ha Centar” sa sjedištem u Tuzli, čiji je jedan od osnivača. Angažovan je kao sportski radnik u Nogometnom savezu Tuzlanskog kantona, gdje obavlja dužnost delegata na utakmicama I i II nogometne lige TK. Član je stručnog tima na pripremi sportskih ekipa Doma zdravlja Živinice u učešću na medicinijadama zdravstvenih radnika Tuzlanskog kantona.

Stručna komisija pred kojom je svoj rad branio dr Ekrem Hadžić radila je u sastavu doc.dr Goran Bošnjak, doc. dr Bojan Guzina i prof dr Veroljub Stanković.

Značajan doprinos naučno istraživačkom radu

Dr Ekrem Hadžić izuzetno je vrijedan i aktivan, a sklonost ka sportu datira mu još iz najmalađih dana, kada je pohađao Osnovnu školu u Dubravama. O svom doktorskom radu Ekrem Hadžić kaže:

„Kao pripadnik OS BiH, gdje već duže godina radim na fizičkoj pripremi vojnika i starješina, odlučio sam se za navedeno istraživanje. Zajedničko svim istraživanjima koja se bave ovom problematikom je što su sva usmjerena na dobijanje što više podataka koji bi se mogli iskoristiti za uvođenje promjena i novih programa, ekonomičnijih, efikasnijih i primjenljivijih.

Rezultati dosadašnjih istraživanja ukazuju kako je važno permanentno pratiti promjene antropoloških obilježja različitih populacija na koje utiču različiti faktori na koje imamo ili nemamo uticaja, a to se naravno odnosi i na vojničku populaciju u širem i užem smislu. Predmet istraživanja bili su segmenti antropološkog statusa – morfološke karakteristike (longitudinalna dimenzionalnost skeleta, masa i voluminoznost i postotak masnog tkiva) i motoričke sposobnosti ispitanika (eksplozivna snaga, repetitivna snaga, brzina, izdržljivost i agilnost) i eventualne promjene nastale primjenom eksperimentalnog programa.
Cilj istraživanja bio je utvrditi uticaj specifičnog programa fizičke pripreme na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti omladine, relevantnih za optimalnu fizičku pripremljenost, a nastalih pod uticajem specifičnog programa fizičke pripreme, te dobiti informacije o efikasnosti provedenog programa i smjernice o eventualnim izmjenama programa, kao i o mogućnosti selekcije za grupe sa specijalnim zadaćama i vještinama na osnovu rezultata u testovima koji se provode nakon provođenja specifičnog programa fizičke pripreme i obuke.

Ispitivanje je provedeno na uzorku od 265 ispitanika muškog pola uzrasta od 18 do 26 godina starosti, kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu u OS BiH. Specifični program fizičke pripreme u Centru za osnovnu obuku Oružanih snaga BiH provodi se svaka tri mjeseca, sa ciljem poboljšanja opće fizičke pripremljenosti, prema određenom Planu i programu.

Za procjenu morfoloških karakteristika primijenjeno je 14 varijabli, dok je tokom ovog istraživanja upotrijebljeno još i 13 motoričkih varijabli“, rekao nam je Hadžić.

Prema svemu navedenom, može se dati zaključak da je provedeni program imao uticaja na morfološke karakteristike, prije svega na tjelesnu masu, voluminoznost i postotak masnog tkiva, u vidu smanjenja vrijednosti varijabli, što je bilo za očekivati, jer je provedeni program bio usmjeren na poboljšanje funkcionalnih, odnosno aerobnih  i motoričkih sposobnosti, čije podizanje na veći nivo može da dovede do smanjenja vrijednosti navedenih varijabli.

Ovim istraživanjem dr. Ekrema Hadžića ukazalo se na pozitivan uticaj primijenjenog programa specifične fizičke pripreme na neke morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti ispitanika. Time se ukazalo na efikasnost ovog programa specifične fizičke pripreme koja je ostvarena detaljnim, smišljenim i ciljanim planiranjem i programiranjem sadržaja, zadataka i aktivnosti kojima se željelo uticati na poboljšanje opšte fizičke pripreme, a koji su bili osmišljeni na osnovu dugogodišnjeg iskustva rada sa jedinicama specijalne namjene. Samim tim, ukazalo se na mogućnost primjene ovoga programa sa ciljem smanjenja tjelesne težine, te postotka masnog tkiva i poboljšanje eksplozivne i repetitivne snage, brzine i izdržljivosti, iako se ovim programom prvenstveno želi uticati na poboljšanje repetitivne snage i izdržljivosti./Š.G./

Vaš komentar na članak: