Posljednje sate odbrojava 2015.godina, pa je to prilika za sumiranje postignutih rezultata i na osnovu toga razmišljamo -šta poželjeti u narednom periodu? Tako je i naš sugrađanin Enver Nukić već zapisao da mu je tekuća godina bila jedna od najzanačajnijih do sada, jer je krunisao svoj višegodišnji neumorni rad i uspješno odbranio magistarski rad na temu “Poplave u Tuzlanskom kantonu koje su se dogodile u maju 2014.godine, rezultat su institucionalne neefikasnosti i nepripremljenosti stanovništva na nastalu prijetnju”.

Svoj rad branio je pred komisjom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, u sastavu: doc.dr. Zlatan Bajramović, predsjednik komisije i ujedno mentor, doc.dr. Mirza Smajić i doc.dr. Turcalo Seaddoc.

O svom magistarskom radu i pomenutoj temi mr.Enver Nukić kaže:

„U magistarskom radu obradio sam i analizirao važne probleme koji su nastali, kako na skoro cijelom području BiH, tako i na području TK, pa time i na općini Živinice, kao posljedica obilnih kišnih padavina, koje su prouzrokovale nezapamćenje poplave, kao i odgovora odgovarajućih institucija i službi nadležnih za pružanje adekvatnog odgovora na nastalu prijetnju.Dok su se izvedbene hipoteze rada odnosile na uspostavljanje bolje suradnje između institucija nadležnih za poslove zaštite i spašavanja, utvrđivanje zakonskog okvira za djelovanje institucija i angažovanje građana u stanju prirodne nesreće izazvane poplavama, te uspostavljanje sistema obrazovanja iz oblasti zaštite i spašavanja. Cilj rada o pomenutoj temi bio je da se dođe do relevantnih podataka koji će pomoći da se dosadašnja situacija koju su izazvale majske poplave, u budućnosti ne ponovi. Ovo istraživanje će pomoći da ne oskudijevamo sa podacima koji su nauci relevantni, a odnose se na poplave u Tuzlanskom kantonu“, rekao nam je Nukić.

Prema njegovim riječima razlog izbora teme o poplavama bio je i taj da ukaže na uticaj poplava na stanovništvo i materijalna dobra Tuzlanskog kantona, kao i na to da spremniji odgovori nadležnih službi mogu dovesti do smanjenja štetnog djelovanja, te da obezbjedi pouzdane informacije o uzrocima i štetama koje su uzrokovale poplave na Tuzlanskom kantonu, na osnovu kojih bi se poduzele konkretne aktivnosti kako bi se promjenila dosadašnja situacija. Ovo istraživanje je altruističko, sa intencijom da utiče na promjene koje će pomoći službama zaštite i spašavanja da spasi živote ljudi i spriječi materijalne štete koje nastaju prilikom poplava, te da se podigne svijest kod stanovnika Tuzlanskog kantona o opasnostima od poplava i načinu njihovog učešća u samim akcijama zaštite i spašavanja kao i u akcijama sanacije šteta.

Na prirodu ne možemo uticati, ali možemo umanjiti štete

Magistarski rad Envera Nukića obiluje brojnim istraživačkim podacima do kojih je došao tokom dugog i iscrpnog rada. Detaljno su obrađene i definisane vrste prirodnih nesreća sa posebnim osvrtom na poplave, vrste poplava, hidrometeorološka slika BiH, hidrogafska slika BiH, sa detaljnom razradom Tuzlanskog kantona, kao i hidrometeorološke prilike u maju 2014. godine.

U istraživačkom dijelu detaljno su obrađene aktivnosti pojedinih institucija i njihovo djelovanje u toku majskih poplava iz 2014. godine. Vremenski okvir istraživanja je obuhvatao period od jedne godine, u toku kojeg su prikupljeni podaci iz zvaničnih izvještaja, anketiranjem, dostavom ciljanih(konkretnih) podataka, kao i usmenim intervjuima sa predstavnicima sa razlicitih nivoa institucija i službi nadležnih za postupanje u vrijeme stanja prirodne nesreće.

Rezultati do kojih se došlo su objedinjeni u koncept samog rada i kao takvi su dokazali generalnu hipotezu. Dokazano je naime, da su same poplave iz maja 2014. Godine, kao i katastrofalne posljedice istih, rezultat institucionalne neefikasnosti i neupućenosti samog stanovništva u tu problematiku. U nastojanju da se ubuduće ne ponovi strahoviti scenarij iz maja 2014. godine, na osnovu prikupljenih podataka za svaku instituciju su date i preporuke za buduće djelovanje, kako bi se poplave izbjegle ili barem umanjilo njihovo štetno djelovanje.

“Na prirodu ne možemo uticati, ali barem možemo umanjiti štetne posljedice prirodnih nepogoda, po ljudske živote i materijalna dobra”, zaključuje svoj rad mr.Enver Nukić.

Iz biografije mr.Envera Nukića

Nukić je nakon završene Srednje policijske škole u Sarajevu radio u PU Živinice, na poziciji inspektora u OKP PU Živinice. Od 2010. godine, radio je u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu – SIPA. Trenutno je zaposlen u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. Dodiplomski studij završio je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na odsjeku Sigurnosne i mirovne studije.Na istoj visokoškolskoj ustanovi je prije dva dana odbranio magistarski rad na temu “Zaštita i spašavanje od poplava na području Tuzlanskog kantona u maju 2014. godine”, čime je stekao akademsku titulu Magistar politologije, usmjerenje sigurnosne i mirovne studije./Š.G./

Vaš komentar na članak: