Nauka: Merima Aljić odbranila doktorsku disertaciju na temu turizma

Naša sugrađanka Merima Aljić uspješno je odbranila rad na Sveučilištu/Univerzitetu u Vitezu i time postala doktor ekonomskih nauka/ studijski program Menadžment turizma i ugostiteljstva.

Rad pod nazivom”Turistički resursi u funkciji ekonomskih efekata turizma F BiH uspješno je odbranila pred komisijom: prof dr.Kadrija Hodžić- predsjednik, prof dr.Halid Kurtović- mentor i doc.dr.Edin Arnaut član.

O svom radu dr.Merima Aljić kaže:

“Osnovni zadatak je bio da se istraže mogućnosti Bosne i Hercegovine u okviru plasiranja selektivnih oblika turizma, kao tržišnih niša, koje bi bile integrisane u turisičku ponudu s ciljem općeg boljitka domicilne populacije i konkurentnosti turističke destinacije na međunarodnom tržištu.

Da bi se došlo do kvalitetnih odgovora bilo je neophodno istražiti resursnu osnovu, kao i analizu turističkog prometa. Temeljna hipoteza ove disertacije glasi:

Turistički resursi, pozicioniranje selektivnih vrsta turizma i promotivnih aktivnosti turističkih zajednica, doprinose unapređenju ekonomskih efekata i sveukupnom privrednom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine. Empirijskim istraživanjem dvije ciljne skupine, javno-privatnog sektora i eksperata iz oblasti turizma, došlo se do ključnih faktora koji utiču na razvoj turističke destinacije, te na osnovu toga su proistekle smjernice i model razvoja turističke destinacije s ciljem bržeg i kvalitetnijeg pozicioniranja na turističkom tržištu”.

Dr.Merima Aljić je zaposlena u Turističkoj zajednici TK, aktivna je i u političkom životu grada, a na prošlim lokalnim izborima bila je kandidat za načelnika općine Živinice.Kaže da će i dalje tako nastaviti, usavršavati se u struci i nastaviti političku karijeru, ali sa još više uspjeha!/Š.G./