Naš sugrađanin i vlasnik privatne Veterinasrske stanice Paprikić, Nevres Paprikić, uspješno je odbranio doktorsku disertaciju na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu pod naslovom “Ispitivanje polimorfizma gena za leptin i parametara zdravstvenog stanja mliječne žlijezde u populaciji buše i njenih križanaca”.Time je promovisan u zvanje doktora veterinarskih nauka.

Dr.Nevres Paprikić je rođen prvog dana 1969. godine u Đurđeviku, gdje je završio osnovnu školu, a Srednju poljoprivrednu školu, smjer poljoprivredni tehničar, završio je u Živinicama, odakle ga put vodi na Veterinarski fakultet u Sarajevu, gdje je u redovnom roku diplomirao, sa visokom prosječnom ocjenom 9,05.

Nakon završetka studija zapošljava se u JP Veterinarska stanica Živinice. Postdiplomski studij iz naučne oblasti “Zarazne bolesti životinja”, upisao je na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu akademske 1997/98. godine, na kojemu, magistarski rad pod naslovom “Ispitivanje raširenosti infekcije virusom infektivne anemije konja na širem području sjeveroistočne Bosne”, uspješno brani 2000. godine.U dosadašnjem periodu, kao autor ili koautor, objavio je 6 naučnih radova i učestvovao na više naučnih i stručnih skupova.

Od 1.4. 2016. godine postaje vlasnik i direktor Veterinarske stanice „Paprikić“ sa sjedištem u Živinicama, sa 4 uposlena radnika.

U ispitnoj komisiji na opdbrani rada bili su dr. Teufik Goletić, doktor veterinarskih nauka, Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu – predsjednik Komisije, akademik dr. Muhidin Hamamdžić, doktor veterinarskih nauka, profesor emeritus, Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu – član Komisije, dr. Jevrosima Stevanović, doktor bioloških nauka, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu – član Komisije, dr. Nazif Varatanović, doktor veterinarskih nauka, Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu – član Komisije i dr. Miodrag Lazarević, doktor veterinarskih nauka, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu – član Komisije.

Izvod iz ocjena doktorske disertacije

Temeljem uvodnih napomena i rezultata dosadašnjih istraživanja navedenih u poglavlju Pregled literature, kandidat mr.Nevres Paprikić je u poglavlju Ciljevi i zadaci istraživanja precizno definirao ciljeve i zadatke svojeg istraživanja.

U poglavlju Materijal i metode kandidat je opisao dinamiku i način istraživanja navodeći da je istraživanje provedeno na 36 krava rase buša i 10 krava križanaca buše, sve sa područja Tuzlanskog kantona. Ukupno je uzorkovano 46 uzoraka mlijeka i 46 uzoraka krvi. U uzorcima mlijeka ispitivanih životinjaodređivane su fizičko-hemijske karakteristike, broj somatskih stanica te broj bakterija u mlijeku dok se DNK analiza uzoraka krvi temeljila na PCR amplifikaciji egzona 3 i introna 2 Lep gena, te RFLP metodu za određivanje leptin genotipa ispitivanih životinja.Dobijeni podaci su statistički obrađeni korištenjem korištenjem STATISTICA softverskog paketa.

U poglavlju Diskusija,pregledno i jasno, uz primjereno isticanje najznačajnijih rezultata, kandidat je kritički analiziraoi obrazložio svoje istraživanje, komparirajući vlastite rezultate sa odgovarajućim rezultatima dostupnim u recentnim literaturnim izvorima. Temeljem navedenog kandidat je u poglavlju Zaključci, u šest tačaka, rezimirao vlastito istraživanje.

Uspješna prezentacija rada i doprinos daljem razvoju veterine

Nakon prezentacije rada i zadovoljavajućih odgovora kandidata na postavljena pitanja, članovi Komisije su jednoglasno zaključili da je mr. sc. Nevres Paprikić sa uspjehom odbranio doktorsku disertaciju.

Temeljem toga, članovi Komisije su predložili Naučno nastavnom vijeću Veterinarskog fakulteta i Senatu Univerziteta u Sarajevu da kandidata mr. sc. Nevresa Paprikića promovišu u zvanje doktora veterinarskih nauka./Š.G./

Na slikama detalji sa polaganja dokorske disertacije, te čestitke od najbliže rodbine i prijatelja

Vaš komentar na članak: