U okviru projekta “Jačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece Sjeverozapadnog Balkana 2016 – 2018”, koji provodi Pedagoški zavod TK sa partnerskom organizacijom Save the Children, a na osnovu pokroviteljstva i potpisanog memoranduma o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK u toku januara održat će se obuke u trajanju od četiri dana za sve nastavnike B/H/S jezika i književnosti, razredne nastave osnovnih škola i odgajatelje u predškolskim ustanovama na 52 lokacije u TK. Ciljevi obuke su:

Pozicioniranje ishoda učenja za 21. vijek u kontekstu učenja učenika i rada učesnika
Proučavanje dokumenta ZJNPP za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisana na ishodima učenja kako bi se razumjela njegova svrha, struktura i sadržaj
Pregled osnovnih koncepata i principa efikasnog učenja i podučavanja pismenosti
Razvoj, analiza, prilagodba i prezentacija priprema za čas/zajedničku aktivnost baziranih na ishodima učenja./dr.sc. Hariz Agić, stručni savjetnik/

Vaš komentar na članak: