Grad Tuzla, u saradnji sa švicarskim ekspertima i Centrom za ekologiju i energiju, kreće u realizaciju projekta “Tuzla štedi resurse” koji se sastoji od dva fokusa. U okviru prvog fokusa će biti pripremljen Plan upravljanja otpadom za Grad Tuzla i uvedena primarna selekcija otpada u MZ Kula, a drugi fokus je širenje mreže centralnog grijanja i sufinasiranje toplotne izolacije 25 objekata u MZ Kula.

Povodom realiziranja ovog projekta, danad, 28.4.2016, u Sali za sastanke Grada Tuzla je održana press konferencija, a zatim i prvi sastanak radne grupe za izradu Plana upravljanja otpadom koju pored Grada Tuzla i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK, čine i predstavnici Komunalaca, Centralnog grijanja, Zavoda za urbanizam i Centra za ekologiju i energiju. Sastanku su prisustvovala i četiri eksperta iz Švicarske koja će pratiti realiziranje ovog dvogodišnjeg projekta i pružati potrebnu stručnu pomoć.

Više informacija o projektu

U okviru prvog fokusa će biti formirana radna grupa koja će raditi na izradi Plana upravljanja otpadom. Izrada plana će biti rađena uz stručnu pomoć ekperata iz Švicarske. U cilju iznalaženja najboljih rješenja za integralno upravljanje optadom za Grad Tuzlu biće organizirano nekoliko stručnih posjeta BiH i Švicarskoj. Nakon izrade i usvajanja Plana upravljanja otpadom, u okviru projekta će biti implementiran pilot projekat u kojem će u MZ Kula biti uvedena primarna selekcija otpada i organizirano recikliranje i kompostiranje otpada.

Drugi fokus projekta je pilot projekat širenja sistema daljinskog grijanja – SDG u MZ Kula, koji se odnosi na podsticanje implementacije mjera energetske efikasnosti na individualnim stamenim objektima u cilju smanjenja potreba za toplotnom energijom i sniženja računa za centralno grijanje. Sa ciljem da se pokaže do kolikih ušteda može doći nakon toplotne izolacije objekata, u MZ Kula će biti sufinansirana toplotna izolacija 25 objekata. Tokom implementacije projekta će u MZ Kula biti vršen energetski pregled objekata i predložene prioritetne mjere za smanjenje potrošnje energije.

Tokom edukacije i implementacije pilot projekta će biti isticana važnost proširenja mreže SDG i uvođenja plaćanja toplotne energije prema potrošnji. Na osnovu primjene novog pristupa u širenju mreže SDG u MZ Kula i iskustva kroz pilot projekat EE biće napravljen finasijski model za širenje mreže na druge kvartove u Tuzli.

Za više informacija kontakt osoba je Džemila Agić, 061 724 033./Grad Tuzla i Centar za ekologiju i energiju/

Vaš komentar na članak: