Sarajevo, 28 juni 2017. godine – Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH počeo je sa operativnim radom 01. juna 2017. godine. Registar sadrži bankovne račune svih poslovnih subjekata koji su registrovani ili posluju u FBiH. Ovime će vlada i ovlaštene institucije imati elektronski pristup svim računima poslovnih subjekata u realnom vremenu.

Ovaj sistem, smješten u Finansijsko-informatičkoj agenciji, je razvio USAID-ov Projekat reforme fiskalnog sektora (FAR) u saradnji sa Finansijsko-informatičkom agencijom i bankama te implementirao softversko rješenje za Jedinstveni registar. Uz to USAID je donirao i potrebni hardver na kome je smješten registar.
Inače, ovakav je registar ključni zahtjev Zakona o unutarnjem platnom prometu FBiH iz 2015. godine, koji nalaže da sve banke koje posluju u FBiH moraju dostaviti podatke o svim bankovnim računima Finansijsko-informatičkoj agenciji.

Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u FBiH će pomoći u sprečavanju porezne utaje putem prijenosa novca na alternativne bankovne račune i omogućiti istovremeno zamrzavanje svih računa poslovnih subjekata. Također će spriječiti poslovne subjekte koji vrše poreznu utaju u otvaranju novih bankovnih računa nakon zamrzavanja njihovih postojećih bankovnih računa.
Na dan puštanja u rad, registar je sadržavao podatke svih postojećih bankovnih računa u FBiH – ukupno više od 201.000 računa od 103.000 poslovnih subjekata u 19 banaka koje trenutno posluju u FBiH.

DODATNE INFORMACIJE:

 Zakonom o unutarnjem platnom prometu FBiH, koji je stupio na snagu 2015. godine,FIA je institucija u FBiH zadužena za vođenje registra poslovnih računa poslovnih subjekata.

 FIA je prema Zakonu bila obavezna da uspostavi jedinstveni registar računa poslovnih subjekata FBiH i ona je zahvaljujući tehničkoj pomoći i podršci USAID-a, taj registar uspostavila.

 Šta to znači? To znači da se bankovni računi svih poslovnih subjekata u FBiH sada nalaze u jednoj instituciji na nivou FBiH. FIA i sve banke mogu izvršiti uvid i vidjeti sve bankovne račune koji pripadaju određenoj firmi. U toku godine će i druge institucije, uključujući Poreznu upravu FBiH i sudove, također imati pristup ovim informacijama. To znači da će kada sud donese odluku da zamrzne račun neke firme zbog neplaćanja poreza svi bankovni računi te firme odmah biti vidljivi.

 Ovo će firmama koje ne poštuju zakon otežati izbjegavanje plaćanja poreza i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda. Ovo je jasan i značajan korak u borbi protiv korupcije. Ovim se također kreira poštenije poslovno okruženje za one firme i poslovne subjekte koji plaćaju poreze i izvršavaju svoje obaveze po osnovu javnih prihoda./Maja Hadžić/

Vaš komentar na članak: