FIA: Finansijske izvještaje naknadno dostavila 1.973 pravna lica

Sarajevo, 19. oktobar/listopad 2018.-Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) Federacije Bosne i Hercegovine, do 1. oktobra/listopada ove godine kada je istekao rok za predaju finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine, finansijske izvještaje je predalo 1.973 pravna lica, od čega je 1.576 sa aktivnim te 397 pravnih lica sa blokiranim računima.

Podsjećamo, iz FIA su u julu na 14.644 adrese pravnih lica obveznika predaje finansijskih izvještajadostavljene opomene pred pokretanje prekršajnog postupka za pravna lica koja nisu izvršila svoju zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine.

„Opomene su poslate na adrese 14.644 pravnih lica obveznika predaje finansijskih izvještaja Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (član 3.), od kojih 7.116 imaju aktivne račune (4.279 preduzeća i 2.837 udruženja), dok preostalih 7.528 imaju blokirane račune (7.225 preduzeća i 303 udruženja). Ukupno je isporučeno 9.867 opomena, dok iz različitih razloganije isporučeno 4.777 opomena. Iako smo produžili rok za dostavu finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine, 7.894 pravna lica koja su obaviještena nisu dostavili finansijske izvještaje, od kojih 2.345 pravnih lica ima aktivne, a 5.050 blokirane račune“, kazao je Esad Mahmutović, direktor FIA.

Također ističe da je analiza pokazala da su na spisku onih koji nisu podnosili finansijske izvještaje za prošlu i prethodnu godinu 260 ugašenih pravnih lica koji još uvijek imaju bankovne račune. Među onima kojima je dostavljena opomena identificirano je 239 pravnih lica koja nisu u obavezi dostavljati finansijske izvještaje. Podsjećanja radi, u skladu sa članom 44. Stav (1) Zakona pravna licasu dužna sastaviti svoje finansijske izvještaje i iste predati FIA, prema sjedištu pravnog lica, u zakonski propisanom roku.

FIA ćedostaviti Federalnom ministarstvu finansija/financija i Poreznoj upravi Federacije BiHpodatke opravnim licima koja nisu dostavila finansijske izvještaje za 2017 kao i za sve prethodne godine radi pokretanja prekršajnog postupka.
Propisane novčane kazne za ovaj prekršaj iznose od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM za pravno lice u skladu sa članom 59. stav [1] tačka i) Zakona te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500,00 do 3.000,00 KM./Mirela Haskić/