U saradnji sa Općinom Živinice, UNDP EU Program za oporavak od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koje su pretrpile materijalnu štetu od majskim poplava prošle godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave kroz podizanje trajnih nasada maline – sorte Miker i Polka. Svaki korisnik će dobiti paket za podizanje zasada malina:

Paket za proizvodnju maline na površini od 2.000m2 do maksimalno 4.000m2,što uključuje sadni materijal, paket prihrane i zaštite za prvu godinu proizvodnje te sistem za navodnjavanje.

Od podnosioca se očekuje da osigura između 2.000m2 i 4.000m2 , obradivog zemljišta na kojem će se pokrenuti ova proizvodnja, zatim stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi.

Podnosioc će biti dužan da osigura potporne stubove i žicu, stajnjak, te pripremu zemljišta i čiščenje i uklanjanje postojeće vegetacije i ostale pripremne aktivnosti prije i za vrijeme sadnje.

Tokom čitavog procesa i trajanja Projekta, podnositelju će biti obezbijeđena stručna i tehnička pomoć kao i edukacija, u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama.

Prijaviti se mogu fizička lica koja su se bavila ili se bave poljoprivrednom proizvodnjom te koja žive na području jedinica lokalne samouprave te treba ispuniti sljedeće kriterije:
• Da je pretrpiomaterijalnu štetu od poplava (maj 2014. godine) na poljoprivrednim materijalnim sredstvima koja su bila korištena u tu svrhu prije poplava.

• Da živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni, odnosno u kojem samo jedan član ima zaposlenje. Zaposljenjem se smatra ukoliko član domaćinstva obavlja posao za koji uplaćuje poreze i doprinose iz zasnovanog radnog odnosa.

• Podnositelj mora nesmetano raspolagati sa 2.000m2 do 4.000m2 poljoprivrednog zemljišta na kojem će se uspostaviti zasad malina te da su sposobni za obavljanje planirane poljoprivredne proizvodnje. Zemljište koje se nalazi na klizištu se ne može koristiti za podizanje zasada. Osobe koje su pretrpjele štetu od klizišta, a imaju na raspolaganju zemljište koje se ne nalazi na klizištu, se mogu prijaviti sa zamjenskim zemljištem.

• Parcela na kojem će se pokrenuti proizvodnja malina mora imati pristup putu i stalni izvor čiste vode za navodnjavanje (česma, bunar, čatrnja, potok i sl.) te odgovarati agro-tehničkim zahtjevima za uzgoj malina.

Svi oni koji ispunjavaju uslove javnog poziva se pozivaju da dostave potrebnu dokumentaciju najkasnije do 28.09.2015godine do 13.sati. u zatvorenoj koverti naslovljene na “EU Program obnove od poplava za podizanje zasada maline”
Na adresu Tuzla: Mije Keroševića 20 (zgrada RTV Tuzla).

Za sva dodatne informacije i pojašnjenje tokom perioda podnošenja prijava kao i neophodne dokumentacije podnosijoci zahtjeva mogu direkno dobiti u šalter Sali općine, Službi za lokalni ekonomski razvoj, web stranici općine, kao i web stranici UNDP.

Javni poziv u cjelosti objavljen je na stranici:www.opcinazivinice.org

Vaš komentar na članak: