koleg

Danas je održana sjednica Kolegija Općinskog vijeća Živinice, kojom je predsjedavao Esed Zenunović. Razmatran je dnevni red sa tri tačke: Prispjeli zahtjevi, Prijedlog Budžeta općine Živinice za 2014.godinu i Tekuća pitanja.

Od početka demonstracija prije 25 dana na adresu OV stigli su brojni zahtjevi demobilisanih boraca G.Višće, Koordinacionog odbora boračke populacije, Udruženja poljoprivrednika općine Živinice, Udruženja poslodavaca općine Živinice i Sindikalnog odbora Konjuha. Nakon duže rasprave, a zabog prevelikog broja zahtjeva, zaključeno je da svi klubovi vijećnika sa svojim  političkim partijama razmotre zahtjeve i donesu prijedloge mjera, kako bi Kolegij na narednoj sjednici 7.marta pripremio valjane zaključke za prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća.

Kada je riječ o zahtjevima Sindikalnog odbora  Konjuha, koji je za sutra najavio održavanje protesta, doneseni su odgovarajući zakjljučci. Sindikalni odbor Konjuha tražio je da se donese 1.Deklaracija OV o opstanku DD Konjuh Živinice, 2. Da OV i načelnik kod nadležnih sudova podrže  Sindikat o poništenju privatizacije ili otkup većinskog paketa dionica DD Konjuh, 3. Donošenje odluke OV o stavljanju zemljišta koje Konjuh posjeduje, a nije mu neophodno za opstanak, u prvu zonu građevinskog zemljišta i 4. Podrška zahtjevima boračkim organizacijama i neformalnim grupama o smanjenju svih troškova i uvođenje više socijalne pravde na nivou općine Živinice.

U vezi sa pomenutim zahtjevima Kolegij Općinskog vijeća Živincie na današnjoj sjednici je zaključio:

1.Kolegij OV i općinski načelnik podržavaju donošenje Deklaracije o opstanku DD Konjuh Živinice na prvoj sjednici Općinskog vijeća.

2.Kolegij OV i općiunski načelnik traže od Vlade Tuzlanskog kantona da odmah kod nadležnih tužilaštava i sudova pokrenu preispitivanje privatizacije i otkup većinskog paketa dionica DD Konjuh Živinice.

3.Općinski načelnik, Služba za prostorno planiranje i Imovinsko-pravna služba pripremit će, a Općinsko vijeće usvojiti na prvoj sjednici izmjenu Odluke o građevinskom zemljištu u kojoj je zemljište koje Konjuh posjeduje,  a nije mu neophodno za rad staviti u I zonu građevinskog zemljišta.

4.Kolegij OV i općinski načelnik pridružuju se podršci Sindiklanom odboru DD Konjuh  zahtjevima boračkih organizacija i neformalnih grupa o smanjenju svih troškova i uvođenju više soijalne pravde na nivou općine Živinice, kroz prijedlog konkretnih mjera koji će Kolegij OV razmotriti na sjednici već u petak, 7.marta, kao i kroz usvajanje Budžeta općine Živinice za 2014.godinu na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća./Š.G./

Vaš komentar na članak: