Danas se održava nastavak rada 19.sjendnice Općinskog vijeća Živinice, kojim predsjedava Samra Omić. Sa dnevnog reda su skinute tačke o izvještajima o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina Živinice.

Zaključeno je da se o javnim preduzećima i njihovom poslovanju raspravlja u prvom kvartalu tekuće godine, u okviru izvještaja o radu javnih preduzeća i ustanova za proteklu poslovnu godinu.

Vijećnici su raspravljali o Planu zašitete od požara, te zaključili da i ove godine RMU Đurđevik pruža preko svoje vatrogasne jedinice usluge usluge protiv požarne zaštite!

Takođe je na dnevnom redu bila Informacija o poduzetim aktivnostima prouzrokovanih vremenskim nepogodama od strane Štaba Civilne zaštite Živinice, Informacija o poduzetim aktivnostima po osnivanju preduzeća Eko-Sep, Informacija o izgradnji kolektora otpadnih voda, Informacija o realizaciji ostvarne novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2012/13.godini, Informacija o realizaciji zaključaka sa Tematske sjednice OV od 8.07.2013.godine, u vezi sa odlaganjem jalovine na području Priluka-Šerrići-Suha i dr./Š.G./

Vaš komentar na članak: