Danas se održava 29.redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, kojom predsjedava Samra Omić-Zoletić. Na dnevnom redu vijećnici vode raspravu o Nacrtu Odluke o usvajanju plana Parcelacije stočne pijace, Prijedlog Odluke o uslovima i načinu raspolaganja u vlasništvu općine Živinice-lokacije Ciljuge II, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Olduku o utvrđivanju cijene komunalnih usluga, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća, Prijedlog akcijskog plana jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije u općini Živinice sa fokusom za raseljena lica i povratnike za 2016/17.godinu, te programi i planovi rada javnih ustanova i preduzeća.
Do pauze u 12 sati vijećnicu su usvojili prve tri tačke dnevnog reda, a najviše rasprave vođeno je o Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijene komunalnih usluga. Više riječi bilo je u okviru ove tačke kako spriječiti gubitak u poslovanju JP Komunalno i šta sve utiče na stvaranje gubitaka tokom nekoliko godina unazad?
Tako se reklo da u vodovodnoj mreži, zbog dotrajalog sistema, ima čestog pucanja cijevi, a ne mali iznos se trošio na otpis „povlašetnih“ u ovom JP, što je jedno vrijeme na godišnjem nivou iznosilo i do 50 hiljada KM.
Uprkos činjenici da je prošle godine gubitak umanjen za 4 odsto, bez novih investicija, prostora za dalje poboljšanje poslovanja postoji, što je na menadžmentu JP da to i ostvari u narednom periodu. Na kraju rasprave Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene komunalnih usluga je i usvojen, uz zaključak da JZU Dom zdravlja Živinice plaća usluge, kao i prognanička naselja, zbog specifičnosti svoje djeltanosti i velikih potreba za vodom!

U nastavku rada nakon pauze vijećnici su uspjeli do 15,30 sati završiti rad, usvajanjem predviđenih tačaka dnevnog reda, gdje su prevagnule rasprave i usvajanja izvještaja o radu za prošlu i planovima rada za tekuću godinu javnih preduzeća i ustanova, među kojima Veterinarske stanice, BKC-a Živinice, Doma zdravlja, Komunalnog, Horizontale i Dječijeg obdaništa./Š.G./

Vaš komentar na članak: