prot

Povodom jučerašnjeg pečaćenja Gradske pijace Živinice od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla, danas od 12,30 sati održava se vanredna sjednica Općinskog vijeća Živinice. Predsjedavajuća OV Samra Omić predložila je dvije tačke dnevnog reda:1.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju javnih ovlaštenja br. 010-05-4915/05 od 15.oktobra 2005.godine i 2. Tekuća pitanja.

Nakon što je usvojen dnevni red predsjedavajuća Samra Omić je upoznala prisutne vijećnike, delegaciju nezadovoljnih radnika pijace i predsatvnike firmi Komunalno i Horizontala o nastaloj problematici i aktu Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove, koji je na adresu OV Živinice upućen 9.januara ove godine.

Kantonalna uprava za inspekcijeske poslove zaprimila je akt od privrednog društva Kavgiko d.o.o. Živinice, 30.decembra 2013.godine, kojim od Uprave kroz Prijedlog za izvršenje, traži da se postupi po njihovom prijedlogu, odnosno da se pristupi izvršenju konačnog, izvršnog i pravosnažnog Rješenja kantonalnog tržišno-turističkog isnpektora ove Uprave, navodeći da je presudom Kantonalnog suda u Tuzli, potvrđena zakonitost rada postupajućeg inspektora, te da je Rješenje o zabrani postalo i pravosnažno. Još februara 2011.godine utvrđeno je inspekcijskim nadzorom  da fizička lica vrše promet robe na otvorenim tezgama, koje ne ispunjavaju minimalno-tehničke uvjete za promet roba na pijaci, tj. trgovci nisu registrovani za obavljanje trgovine na malo, a vrše promet roba za koje nisu stvoreni potrbni uslovi”.

Glavna inspektorica Edina Bektić je istakla da su iskorištena sva pravna sredstva u ovom slučaju, a koja je i Sud potvrdio:

“I pored svega pružili smo priliku još prije 3 godine da se otklone nedostaci, ali ništa nije učinjeno”.

U svom izlaganju na današnjoj vanrednoj sjednici Općineskog vijeća Živinice, o pečaćenju pijace, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK Besim Durakvoić je rekao:

“Sve smo uradili u pogledu obezbjeđenja minimalnih uslova za rad, nema titulara vlasništva pijace, a ništa za ove tri godine nije poboljšano. Tada smo pružili priliku na uvođenje pijačnog reda i pristup otklanjanju nedostataka. Ovo je jedna od najjačih pijaca u TK i ona mora odgovarati određenim propisima.U principu OV može ili ne donijeti odluku o titualaru, koji u nekom roku trba ispuniti uslove za rad pijace i na osnovu toga bi došlo do skidanja pečata sa Gradske pijace”, istakao je Besim Duraković.

Za vrijeme sjednica Oćinskog vijeća, a radnici Gradske tržnice  su bili na protestima kraj zgrade općinske administracije u očekivanju  rezultati današnjeg vanrednog zasjedanja OV, koje  bi trebalo gore pomenutu Odluku prve tačke dnevnog reda donijeti u skladu sa zakonskim propisima, pa seto i dogodilo!

Nakon obavljene rasprave OV je usvojilo potrebne odluke i zaključke kojima će se prevazići nastali problem Gradske pijace. Tako je donesena Odluka da brigu oko Gradske pijace preuzme  Komunalno Živinice i ukoliko ne ispuni potrebne tehničke uslove za rad Odluka će se staviti van snage i odrediti drugi titular! Takođe su usvojeni zaključci kojima se nastojalo precizirati obaveze JP Komunalno, koje bi za 15 dana trebalo napraviti potrebne uslove za rad i ostalih punktova na Gradskoj pijaci, zbog kojih je došlo do pečaćenja! /Š.G./

Na slici:Protesti nezadovoljnih radnika Gradske pijace pred općinom

Vaš komentar na članak: