OV Živinice-Sa vijećničke tribine

Proteklu sedmicu obilježila je 5.redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, na kojoj se na dnevnom redu našlo 15 tačaka dnevnog reda.Jedna od važnijih bila je Nacrt budžeta općine Živinice za 2009.godinu, o kojoj se vodila  šira rasprava i učešće gotovo svih vijećnika.

  Želja je svih bila da daju dopirinos kako bi se što pravednije  razdijelilo blizu 15 miliona maraka, koliko se predviđa da će budžet imati na raspolaganju ove godine.Evo izvoda iz rasprava pojedinih vijećnika o ovoj značajnoj temi:

  Halid Mahmutbegović:

  «Potrebno je posvetiti pažnju poboljšanju standarda učenik i studenata, te predlažem da im se ove godine izdvoji 50 hiljada maraka.Posebno želim sugerirati da se obrati pažnja na ravnomjernija ulaganja po mjesnim zajednicama.Ne bi se smjelo dogoditi da one srednine koje su prethodnih godina dobile više sredstava sada ponovo budu u prioritetu.

  U sredinama koje su rjeđe naseljene teže je obezbijediti sredtva za infrastrukturu, dok u gušće naseljenim područjima nije takav slučaj.Imamo veliki dug prema šehidima i poginulim borcima, pa predlažem da se u svim selima gdje to do sada nije učinjeno, podignu spomenici našim borcima.Posebno želim ukazati na slučaj Kovača, gdje već pet godina započeta gradnja spomenika stoji i propada».

  Zahid Mušić:

  «Kada je u pitanju Nacrt budžeta općine Živinice za tekuću godinu , kao prvo želim da se on smanji za 2 miliona maraka, jer mislim da se toliko novca neće moći prikupiti.Kada je u pitanju raspodjela budžetskih sredstava zalagaću se za ravnopravan tretman sportskih kolektiva.Nastaviti  ulaganja u mjesne zajednice u iznosu od 80 hiljada maraka, s tim da u Kuljan ide 20 hiljada maraka više, kako bi se uradila putna infrastruktura u tom selu.Za MZ Zeleniku je bilo planirano izdvajanje 20 hiljada maraka prošle godine, a nije ništa realizovano.Tražimo da ove godine izdvojimo 80 hiljada maraka za gradnju objekta i infrastrukture ove MZ.Isto toliko trebalo bi uložiti za sličan objekat u Bašigovcima, te 30 hiljada maraka za sportski poligon  Osnovne škole u Tupkovićima, koji je u fazi izgradnje».

  Said Čerkezović:

  «Konstatujem da je Nacrt budžeta preambiciozan u odnosu na situaciju i vrijeme u kojem će doći do njegove realizacije.Ove godine bi težište trebalo dati ulaganjem u nerazvijena područja, kao što je Kuljan i druga sela perifernog dijela općine.Mi koliko got uložili u infrastrukturu Kuljana, posebno putnu, trebaće nam 7 godina da je izgradimo.

   Dalje što bi bilo korisno to je da od Centra za socijalni rad prikupimo pravo stanje socijalno  ugrožene kategorije stanovništva, kako bi pristupili otvaranju narodne kuhinje.I dalje ulagati u podsticaj poljoprivredne proizvodnje, posebno u voćarstvo koje je do sada izostavljeno iz ovog vida pomoći našem selu.

   Ulaganja u sport treba studioznije proučiti i pomoći svim klubovima, posebno  novoosnovanom klubu odbojkaša invalida, jer je to prvi registrovani klub invalida na našoj općini». /Š.G./

Halid Mahmutbegović

Zahid Mušić

Said Čerkezović