Energetska tranzicija može početi od domaćinstava

Jahorina, 16. maj/svibanj 2023. – Zaključci koji su prezentirani na dvodnevnoj konferenciji “Energetska tranzicija domaćinstava”, koju su organizirali Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini – AMFI u partnerstvu sa Habitat for Humanity, mogu uticati na provođenje procesa energetske tranzicije uz podršku vlasti te regulatora energetskog i mikrokreditnog sektora.

U prisustvu više od 100 predstavnika regulatornih tijela, stručnjaka iz oblasti energetike, međunarodnog nevladinog sektora i razvojnih agencija te donosilaca odluka mikrokreditnog sektora, zaključeno je da je proces energetske tranzicije veoma kompleksan i zahtijeva uključivanje i angažovanje svih interesnih strana. Ali bi se, zbog specifičnosti države BiH, proces mogao odvijati i odozdo ka gore, a ne samo kako pokazuju primjeri u Evropi i regionu.

Iako postoji napredak kada je u pitanju regulativa i aktivnosti koje bi olakšale energetsku tranziciju, BiH značajno zaostaje u provođenju “Zelene agende za Zapadni Balkan” i donošenju regulative koja bi olakšala transformaciju energetskog sektora.

Ostvarivanje ciljeva postavljenih do 2030. godine, koji podrazumijevaju značajan napredak u prelasku sa proizvodnje energije bazirane na fosilnim gorivima na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, dovedeno je u pitanje zbog sporosti u donošenju ključnih zakona i odluka. Osim toga, uočen je i nedostatak stučnog kadra koji bi mogao uspješno provesti proces.

Učesnici Konferencije su se složili da bi mikrokreditni sektor mogao biti značajan faktor u energetskoj tranziciji domaćinstava. Naročito u domenu osiguranja finansijskih sredstava za provođenje tranzicije, ali i informisanju i edukaciji stanovništva. Domaćinstva su najveći potrošači energije u BiH, a mikrokreditni sektor je više od 20 godina pružao značajnu podršku domaćinstvima sa niskim prihodima, u vidu kredita za preduzetništvo i unapređenje uslova života, uključujući stanovanje te raznih vidova savjetovanja i edukacije.

Sa 600 poslovnih jedinica diljem BiH i više od 2.000 zaposlenih, koji dobro razumiju prilike na terenu i probleme ovog segmenta društva, mikrokreditni sektor može dati značajan doprinos u osiguranju energije iz obnovljivih izvora najvećem potrošaču energije – domaćinstvima.

Iako postoje različiti modeli finansiranja energetske tranzicije, mikrokreditni sektor već više od decenije uspješno osigurava domaćinstvima sa niskim primanjima finansiranje za unapređenje energetske efikasnosti stambenih jedinica.Građanska energija i energetske zajednice mogle bi biti put provođenja energetske tranzicije koja će startati od domaćinstava, omogućavanjem domaćinstvima da proizvode vlastitu energiju. Tehničko-tehnološka rješenja postoje i sve su pristupačnija prosječnom građaninu BiH.

Također, BiH raspolaže stručnim kadrom koji ima kapacitet da pruži pomoć kako domaćinstvima u projektovanju i instaliranju sistema za vlastitu proizvodnju energije, tako i mikrokreditnom sektoru za obuku osoblja i dizajniranje odgovarajućih kreditnih proizvoda. Istaknuto je da se subvencioniranje kamate od strane vlasti u dosadašnjim projektima pokazalo kao odličan način da se mikrokrediti učine dostupnim i stanovništvu sa najnižim prihodima.

Istaknuto je da postoje rizici provođenja energetske tranzicije, poput nedostatka sredstava, nepostojanja i nerazvijenosti odgovarajuće zakonske regulative koja bi olakšala proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, nedovoljne informisanosti te edukovanosti stanovništva. Kao jedan od rizika je istaknuto i nedovoljno prepoznavanje značaja i potencijala mikrokreditnog sektora u rješavanju pitanja bitnih za društvo od strane regulatora nebankarskog finansijskog sektora. Poseban naglasak je stavljen na zaštitu okoline pri provođenju procesa energetske tranzicije, jer ovako kompleksan proces treba provoditi pažljivo, kako bi se smanjio negativan uticaj na okolinu i sačuvao balans.

Konferencija “Energetska tranzicija domaćinstava”, samo je dio aktivnosti u okviru projekta “Unapređenje pristupačnog stambenog mikrofinansiranja za podršku klimatskoj adaptaciji i energetskoj tranziciji u BiH”, koji se provodi od strane AMFI uz podršku Habitat for Humanity, međunarodne nevladine organizacije vođene vizijom da svako zaslužuje pristojno mjesto za život.

Više detalja o konferenciji i zaključcima konferencije bit će uskoro dostupno na web stranici i socijalnim mrežama Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH- AMFI www.amfi.ba ./Almasa Bajrić/