BKC:Održana promocija kataloga o pticama močvaricama

Udruženje za zaštitu prirode i biodiverziteta”Via naturea” promovisalo je katalog Ptice močvarice jezera Modrac na Okruglom stolu održanom u Plavoj sali BKC Živinice.

Profesorica Jasmina Kamberović je u uvodnom izlaganju istakla da su pripreme kataloga počele unazad šest mjeseci, te da su sve fotografije u katalogu original s područja jezera Modrac:

“Birdwatching je veoma razvijen i značajan vid ekoturizma u Evropi i zasniva se na posmatranju ptica.U BiH je u inicijalnim fazama razvoja.Turizam u formi birdwatchinga prepoznat je i uvršten u Strategiji razvoja turizma Grada Živinice, što je bio motiv Udruženja “Via naturea” da realizuje projekt pod nazivom “Izrada kataloga ptica močvarica za potrebe razvoja ekoturizma na području Grada Živinice i akumulacije Modrac”.

Projekt je realizovan u saradnji sa fotografom Almirom Hukićem.Katalog donosi originalne fotografije ptica močvarica sa jezera Modrac i okolnih močvarnih područja:Mosorovačke i Šerićke bare”, rekla je profesorica Jasmina Kamberović.

Osnovni cilj publikacije je edukacija o diverzitetu ornitofaune, potrebi očuvanja i zaštite močvarnih područja i popularizacija ekoturizma, odnosno takvog turizma koji se zasniva na učenju i uživanju o okolišu bez negativnih posljedica na usluge ekosistema.Grad Živinice i Turistička zajednica TK podržali su projekt Udruženja “Via naturea”,a nakon što je učesnike Okruglog stola pozdravio gradonačelnik dr.Samir Kamenjaković, istakao je svu važnost realizovanog projekta i nastojanja Grada Živinica da ovaj kraj učini privlačnim za ekoturizam.

Moderatorka na Okruglom stolu bila je Amela Jusufović, a prisutnima su prezentirane slijedeće teme:

-Dosadašnja istraživanja biodiverziteta jezera Modrac,Promocija kataloga ̋Ptice močvarice jezera Modrac ̋, dr.sc.doc. Jasmina Kamberović, Via naturae Bachelor primijenjene biologije Amela Jusufović, Via naturae

-Biodiverzitet ihtiofaune jezera Modrac u funkciji razvoja ekoturizma,dr.sc. Avdul Adrović, redovni profesor Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli,

-Turistički resursi i potencijali Grada Živinice,doc.dr.sc. Merima Aljić-Turistička zajednica Tuzlanskog kantona,

-Novi studijski program Turizmologija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli,dr.sc. Semir Ahmetbegović, vanr. profesor Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli,

–Komparativni sastav faune sliva rijeke Spreče,dr.sc. Isat Skenderović, vanr. profesor Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli i

-„Birdwatching” kao novi oblik turizma na prostoru Grada Živinice Bachelor biologije, Emina Mušić-Magistar primijenjene biologije Zorana Lukić.

Zaključci okruglog stola usmjereni su na prijeku potrebu integracije svih dostupnih podataka o biodiverzitetu i ekoturističkim potencijalima Modraca i okolnih močvara, sa ciljem izrade studije za zaštitu Modraca u kategoriji zaštićenih područja, zatim poduzimanja aktivnosti jačeg inspekcijskog nadzora nad zagađivačima, rješavanja problema eutrofakcije jezera, sistemskog pristupa razvoju ekoturističkih potencijala, a sve uz aktivniju ulogu svih nadležnih organa.