CEE:Mlade buduće liderke ukazuju na probleme zagađenja zraka

Jučer je ponovo 30 mladih djevojaka, uzrasta 15 – 18 godina, prošetalo Tuzlom sa zaštitnim maskama na licu. Na ovaj način žele da ukažu na probleme zagađenja zraka u Tuzli, Lukavcu i Živinicama, i ponovo apeluju da je pet do dvanaest da se nešto uradi.

Iako su individualna ložišta, kotlovnice, privredni subjekti i saobraćaj veliki zagađivači, ipak je industrija najveći. Termoelektrana Tuzla godišnje spali oko 3,8 miliona tona uglja i u zrak ispusti preko 50.000 tona SO2, a još nema uređaje za odsumporavanje. Koksara Lukavac (GIKIL) je također, jedan od najvećih zagađivača ovog područja sa visokim emisijama opasnih polutanata. Tu je Sisecam Soda Lukavac i mnogi drugi koji predstavljaju jednu od glavnih prijetnji za zdravlje stanovništva ovog područja.

Mlade djevojke iskazuju svoje nezadovoljstvo: „Smatramo da je krajnji čas da se nešto uradi i zato tražimo:

od Elektroprivrede i Termoelektrane Tuzla da, umjesto izgovora, nađu način kako da ugrade uređaje za odsumporavanje na postojećim blokovima!
Da Koksara Lukavac i Fabrika sode svoj rad usklade sa ekološkim standardima!
Da svi ostali industrijski zagađivači, koji koriste fosilna goriva za rad ili zagrijavanje, prioritet daju korištenju obnovljivih izvora energije i energetskoj efikasnosti!

– Od nadležnog Ministarstva tražimo da zdravlje građana bude na prvom mjestu, te da Koksari Lukavac i svakom drugom operateru koji ne ispunjava ekološke uslove, ne da okolinsku dozvolu i da im onemogući rad dok svoj rad ne usklade sa ekološkim standardima.

– Također tražimo od nadležnog Ministarstva da se uspostave granične vrijednosti za PM10 i PM2,5, u skladu preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

“HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA I ŽELIMO DA ŽIVIMO!“ poručuju djevojke.

Info o projektu: “Želim biti liderka!“

Projekat “Želim biti liderka!“ ima za cilj da osnaži mlade djevojke da postanu aktivne građanke i liderke u svojim zajednicama i da zagovaraju svoja prava. Kroz edukativne radionice o vještinama liderstva, ravnopravnosti spolova, javnom i medijskom istupanju i kampanje vezane za problem zagađenja zraka, osnažit će se 36 mladih djevojaka uzrasta od 15 do 18 godina, koje imaju potencijal za liderstvo da zagovaraju svoja prava i da postanu uspješni komunikatori i liderke u svojim školama i zajednicama. Pored toga, u januaru organiziran i Kamp za liderke, gdje su se djevojke dodatno educiratle i pripremale za nastup na javnoj tribini o zagađenju zraka koja će biti organizirana u februaru. Projekat finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, a realizira Centar za ekologiju i energiju./V.Rizvić/