CEE:Održana konferencija Prilike i izazovi energetske tranzicije

Centar za ekologiju i energiju, u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i uz podršku EU, je u okviru projekata:

“Energetska politika za zaštitu klime“ i “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“organizirao konferenciju u čijem radu je učestvovalo 50 predstavnika lokalne i entitetske administracije, nevladinih organizacija, eksperata iz oblasti energetike i ekologije, kao i predstavnika akademske zajednice i malih i srednjih preduzeća.

Tokom prve sesije Prof.dr.sc. Mirza Kušljugić je govorio o energetskoj tranziciji i ulozi lokalnih zajednica, a ekonomski analitičar Damir Miljević je učesnike informirao o ekonomskim aspektima energetske tranzicije i mogućim modalitetima finansiranja tranzicije na lokalnom nivou. Na drugoj sesiji Mr.sc. Renata Radić-Dragić je predstavila istraživanje CIN-a o ulasku privatnog sektora i kapitala u projekte vezane za termoelektrane, a Mr.sc. Džemila Agić je prezentirala studiju “Javna infrastruktura – u čijem interesu?“.

Pokrenuta je diskusija i interakcija između učesnika i institucija, a konferencija je pružila mogućnost i za umrežavanje i stvaranje veza između institucija, organizacija i pojedinaca u Bosni i Hercegovini koji se bave sličnim temama u polju okoliša, energije, javnih finansija i transparentnosti.

Na konferenciji su doneseni zaključci, a ekspertni tim je izradio prijedloge koji će biti poslani nadležnim ministarstvima. Zaključci i prijedlozi će bitijavno prezentirani na oficijelnoj i FB stranici organizatora./TIM CEE/