CEE:”Održivo upravljanje otpadom”

Centar za ekologiju i energiju Tuzla u saradnji sa Förderverein-om iz Švicarskerealizira osamnaestomjesečni projekat ”Održivo upravljanje otpadom”, koji se odnosi na pružanje podrške za uspostavljanje održivog upravljanja otpadom u 6 općina u BiH.

Većina komunalnih preduzećaje prinuđeno da odlaže komunalni otpad na sanitarne deponije koje je uslovljenoplaćanjem odlaganja otpada prema količini, što za njih predstavlja dodatni trošak i otežava njihovo poslovanje. U budućnosti se očekuje rast cijene odlaganja otpada. Ako ne želimo značajno povećanje cijeneza odvoz i deponovanje otpada za građane, niti bankrot tih preduzeća nužno je osmišljavanje novog pristupa u upravljanju otpadom. Pošto je ovo zahtjevan proces,potrebno mu je pristupati sa velikom pažnjom.

Zbog ovog problema je osmišljen projekat, koji ima za cilj da pomogne općinama Banovići, Doboj Istok, Kladanj, Šekovići, Osmaci i Petrovo, kao i njihovim komunalnim preduzećima da osmisle svoj održivi način upravljanja otpadam te u skladu sa tim izrade ili inoviraju postojeće akte i strateške dokumente čiju funkcionalnost će provjeriti realizacijom pilot projekata.

Projektnom je planirano da nakon 18 mjeseci svih 6 općina ima urađene i od strane općinskih vijeća usvoje nove Planove za upravljanje otpadom i realizirano minimalno 6 pilot projekata.Početkom aprila je održan prvi dvodnevni trening na kojem su predstavnici uključenih općina i njihovih komunalnih preduzeća predstavili vlastite načine upravljanja otpadom.Diskutovalo se o trenutnim problemima i mogućim rješenjima. Prisutni su upoznati i sa primjerima dobre prakse iz BiH.

Ovakvi treninzi će biti kontinuirano održavani, jer osmišljavanje održivog načina upravljanja otpadom, osim što je veoma zahtjevno nameće za svaku općinu specifična rješenja, koja moraju biti pažljivo odabrana.

Da bi se učesnici na projektu upoznali na koji način su slične probleme rješavale druge općine u regiji u okviru projekta su planirana 3 studijska putovanja, mnogo sastanaka, edukacija sa predstavnicima relevantnih institucija, domaćih i međunarodnih eksperta./Tim Centra za ekologiju i energiju/