DOC.DR. Halida Mahmutbegović Poljaković: Ostankom doprinosimo boljoj budućnosti

Zaposlena je kao magistar farmacije u apoteci. Radi na poslovima poručivanja i izdavanja lijekova, stručnog savjetovanja pacijenata, vođenja farmaceutskog tima u apoteci, rada u galenskom laboratoriju, uspostavljanja, razvijanja i održavanja sistema sigurnosti i kvaliteta usluga u radnom okruženju, kao i brojnim administrativnim poslovima.

Od akademske 2020./2021. godine biva angažovana i kao istaknuti stručnjak iz prakse na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

U svojstvu autora ili koautora objavila je više naučnih i stručnih radova iz različitih farmaceutskih i medicinskih oblasti. Prezentacijom radova aktivni je učesnik brojnih simpozija i kongresa. Prošla je obuku o uspostavljanju sistema kvaliteta i sigurnosti za osoblje apoteka (AKAZ), U.S. Embassy English Access Microscholarship Program, te “Tuzla Summer Institute”-Bosnia Initiatives for Local Development. Govori engleski i njemački jezik i posjeduje napredno znanje rada na računaru.

U nastavku pročitajte kratki intervju sa ovom mladom i uspješnom docenticom doktoricom farmaceutskih nauka, od koje smo dobili odgovore o tome šta je zadržalo u Bosni i Hercegovini, da li je ikada razmišljala o odlasku, položaju i perspektivi mladih, ulozi žena u društvu…

Na početku razgovora, kažite nam, šta Vas je kao mladu osobu sa bogatim iskustvom u struci nagnalo na ostanak u ovoj državi. Šta je to što je presudilo?

Mahmutbegović Poljaković:-Brojna istraživanja govore da na žalost sve više mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. I sama sam bila u takvoj dilemi. Ipak, kada sam počela ispitivati sve opcije shvatila sam da i ovdje postoje razlozi i načini da se ostane, živi i radi, te da tako i sami doprinesemo boljoj situaciji za buduće generacije. Mi mladi moramo učestvovati i biti pokretači promjena i izgradnje boljeg prostora za življenje.

Koliko je zapravo naše tržište rada već zasićeno određenim profesijama i da li je upravo ta nemogućnost pronalaženja posla u struci, razlog odlaska mladih van granica ove države?

Mahmutbegović Poljaković:-Istina je da je obrazovanje ključan segment od kojeg trebaju krenuti promjene. Mi u svim profesijama imamo stručan, kvalifikovan i cijenjen kadar bez obzira gdje se nalazili. Neophodno je obezbijediti uslove za efikasno funkcionisanje sistema školstva, da bismo kao rezultat imali kadrove usaglašene sa potrebama tržišta rada. Šta nakon fakulteta? Iz svog iskustva sam shvatila da sa završenim fakultetom ne smijemo prestati sa edukacijom. Sam fakultet nije dovoljan za efikasno i efektivno bavljenje bilo kojom profesijom. Neophodno je konstantno učenje i nadogradnja postojećeg znanja kroz brojne edukacije, seminare, kongrese, kurseve, dodatno školovanje, ili bilo koji drugi vid učenja. Svako novo iskustvo je nešto što vam niko ne može ni pokloniti ni oduzeti i na kraju, to bude ono što nosite sa sobom kroz život, aktivnosti, poslove, pa i na svaki budući intervju za posao.

Šta vidite kao najveću prednost i bogatstvo našeg društva i države?

Mahmutbegović Poljaković:-Najveće bogatstvo koje imamo su upravo mladi, vrijedni, školovani ljudi sa određenim stepenom kohezije bez obzira na razlike koje eventualno imaju. Ovi mladi žele biti kreatori promjena i žele pričati i primjenjivati u praksi neke nove pozitivne priče.

 Kakva je situacija u zdravstvu u pogledu zdravstvene zaštite?

Mahmutbegović Poljaković:-Složićemo se da svi građani zaslužuju sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a posebno osjetljive kategorije poput djece, starijih osoba, osoba sa invaliditetom, teško oboljelih pacijenata… Ponovo naglašavam da zaista imamo kvalitetan kadar za ovakve poslove. Certifikacija i akreditacija svih javnih i privatnih zdravstvenih i socijalnih ustanova je sljedeći korak ka sigurnoj i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, i treba biti jedan od glavnih uslova za sklapanje ugovora zdravstvenih ustanova sa nadležnim institucijama.

 Koliko je važna uloga žene u društvu?

Mahmutbegović Poljaković:-Žena je stub porodice i njena uloga u društvu je značajna i velika. Savremene žene su obrazovane i zaposlene s jednakim slobodama, pravima, odgovornostima i obavezama u društvu kao i muškarci. Žene preuzimaju svoje mjesto i ulogu aktivnog učesnika u različitim segmentima društvenog života kroz različite institucionalne i vaninstitucionalne projekte i aktivnosti. Na taj način doprinose rješavanju različitih društvenih problema i potreba, podižu opći nivo kritičkog mišljenja i mijenjaju društvenu klimu.

Poruka za kraj razgovora?

Mahmutbegović Poljaković:-Iz ličnog razvoja proizilazi i razvoj zajednice. Napravimo promjenu već danas kako bismo poboljšali kvalitet života svakom građaninu ove zemlje./Glas TK/